zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Třetí přikázání

Pomni, abys den sváteční světil.

Bohu zasvěcený den se světí povinnou a nábožnou účastí při veřejných bohoslužbách a vykonáváním bohulibých skutků. Zlehčuje a zneuctívá se naopak těžkou, zapovězenou prací a zlým užíváním dovoleného odpočinku k hříšným skutkům.

Zpytuj se tedy, jestli a jak ses prohřešil:

  1. Vzhledem k povinnému svěcení tohoto dne

    Nezanedbal jsi svou vlastní vinou [1]Od povinné účasti na mši sv. omlouvá 1. nemožnost fyzická (upoutání na lůžko, pobyt na místech, kde se mše sv. neslouží, nutné zaměstnání – např. v dopravě či zdravotnictví, …), 2. nemožnost mravní (nemoc a rekonvalescence, velká vzdálenost do kostela, hlídání malých dětí), 3. láska křesťanská (posluhování nemocnému, pomoc bližnímu při živelní pohromě apod.). V pochybnostech se poraď se zpovědníkem. v neděli a ve svátek mši svatou?✝️ — Nevydal ses dobrovolně v nebezpečí mši sv. zanedbat, např. nějakým povyražením nebo návštěvou hospody apod.?✱ — Nepřicházel jsi z nedbalosti na mši svatou pozdě?✱ [2]Přijít vlastní vinou sice pozdě na mši sv., ale pořád ještě před obětováním (část mše sv. začínající po evangeliu, příp. kázání), není ještě těžký hřích. Přijít až po obětování, a tak zanedbat značnou část mše sv., již těžkým hříchem je. — Dával jsi alespoň na hlavní části mše svaté pozor a byl jsi při ní vůbec pobožný?✱ — Nehřešil jsi v chrámu Páně neslušným chováním, dobrovolnou roztržitostí, hříšnými myšlenkami, nestoudnými pohledy, zbytečným rozmlouváním nebo nečistým úmyslem?✱ Nenechal jsi své vlastní děti, aby rušily ostatní věřící? — Nepřijímal jsi sv. přijímání bezmyšlenkovitě, na ruku?✱

    Navštěvoval jsi rád dle možnosti i jiné služby Boží a světil jsi neděle a svátky modlitbou a nábožným (duchovním) čtením, skutky křesťanské lásky, např. navštěvováním nemocných, almužnou apod.? — Nezdržel jsi od bohoslužby svým slovem nebo příkladem též jiné osoby?✱

  2. Vzhledem k zneuctění

    Nekonal jsi za dnů zasvěcených Bohu těžké práce bez svrchované potřeby, bez zvláštního dovolení, k pohoršení jiných?✱ — Sváděl jsi snad i jiné lidi k zapovězené práci?✝️ — Nepromrhal jsi bez potřeby Bohu zasvěcený čas nepotřebným kupováním a prodáváním věcí nebo zbytečným cestováním?✱ — Netrávil jsi právě ony dny Páně v hříších (obžerství, opilství, marnotratná hra, rozpustilý tanec a zábava, hříšné povyražení, navštěvování nevhodných podniků, noční toulky apod.)?✱

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde