zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Šesté a deváté přikázání

Nesesmilníš. — Nepožádáš manželky bližního svého.

Ve vlastním slova smyslu smilstvo (lat. fornicatio) znamená pohlavní styk mezi dvěma osobami, které spolu neuzavřely platné manželství.

Cizoložství (adulterium) je smilstvo, při kterém je navíc alespoň jedna z osob v manželství s někým jiným.

Přikázáním šestým a devátým se však kromě toho zakazují jakékoliv (vnější i vnitřní) hříchy chlípnosti neboli pohlavní nečistoty (lat. luxuria ), tedy:

 • každé dobrovolné (třeba i jen v myšlenkách) vyhledávání pohlavní rozkoše (ať už sám se sebou, nebo s jinými osobami) mimo řádné manželství,
 • užívání pohlavního pudu v manželství mimo Bohem stanovený řád.

Hříchy chlípnosti jsou dvojího druhu:

 1. Dovršené

  (luxuria completa vel consummata), vedou-li k úplnému pohlavnímu uspokojení. Tedy smilstvo (fornicatio) a dále hříchy protipřirozené: masturbace (sám nebo s další osobou), zabraňování početí (přerušovaná soulož, užití umělé antikoncepce ve všech jejích formách), sodomie (homosexuální, lat.sodomia perfecta, ale i mezi mužem a ženou, tzv. sodomia imperfecta), bestialita (pohlavní styk se zvířetem).

 2. Nedovršené

  (luxuria non-completa), kam řadíme jmenovitě necudné doteky (na vlastním nebo cizím těle), pohledy, řeči či necudnou četbu, poslech, sledování filmu.

Je-li nedovolené tělesné potěšení v nich přímo chtěné (luxuria directa et in se volita), jsou všechny vědomé a dobrovolné hříchy chlípnosti, ať už dovršené, nebo nedovršené, ať už vnější (slova a skutky), nebo vnitřní (myšlenky a žádosti), vždy hříchy těžkými, byť by trvaly jen krátkou dobu.

Jsou-li hříchy chlípnosti nepřímo chtěné (luxuria indirecte volita), tedy způsobené jinou činností (řeč, pohled, četba), kterou vykonáváme za jiným účelem než pro pohlavní rozrušení, připouští nepatrnost předmětu, a nemusí tak dosahovat těžkého hříchu, podle toho, jakou měrou je ta která činnost k probuzení nečisté žádostivosti schopna působit.

Věc se více vyjasní v otázkách níže.

U hříchů proti 6. a 9. přikázání často nastává nějaká další okolnost, která jejich druh mění a hřích činí vícenásobným. To platí i pro hříchy vnitřní (nečisté myšlenky či představy). K úplnosti zpovědi je proto třeba tyto hříchy jasně vyznat a nezahalovat je do neurčitých slov. [3]Jan Gerson (1363–1429) říkával, že mnozí křesťané na věky hynou pro hříchy proti čistotě, buď že je ve zpovědi zamlčí, buď že se z nich vyznávají bez lítosti, nebo je vyznávají zahaleně a neurčitě.

Zpytuj se, jestli a jak ses proti těmto dvěma přikázáním prohřešil:

 1. Zlými myšlenkami a žádostmi

  Nevzbuzoval jsi rád ve svém srdci necudné myšlenky a obrazy?✱ — Vydal ses snad schválně nebo z trestuhodné lehkovážnosti v nebezpečí být k takovýmto nečistým myšlenkám a žádostem sveden?✱ Např. přítomností a účastí v neslušném tanci,✱ — navštěvováním pohoršlivých divadelních her nebo zlých společností,✝️ — díváním se na necudné obrazy, sochy, fotografie, videa, filmy,✝️ — čtením oplzlých knih a spisů,✝️ — nestřídmostí v jídle a pití, nočním potulováním apod.?✱ — Představoval sis schválně nečisté věci nebo jednání a hledal jsi v tom potěšení?✝️ — Svolil jsi snad vždy k takovémuto pokušení? — Jak dlouho ses při tom asi zdržoval? — Nebo je to u tebe již návyk, tímto způsobem zlými myšlenkami a žádostmi hřešit? — Od kdy tomu tak je? — Jaké z toho na sobě shledáváš následky? — Ubíraly se snad tvé necudné myšlenky a žádosti k osobám vdaným/ženatým, příbuzným, zasvěceným či k sodomii nebo bestialitě?✝️ — Měl jsi někdy spolu s necudnými představami také tajnou žádost nedovolené skutky spáchat?✝️ A které?

 2. Zlými řečmi a skutky

  Neposlouchal jsi rád dvojsmyslné necudné řeči nebo žerty?✱ — Nesmál ses při tom z hříšného zalíbení?✝️ Nebo jsi sám k nim schválně zavdal příčinu a rád jsi tak sám mluvil?✱ — Trvalo to obyčejně déle? — Nemělo to žádných následků, které sis snad přál? — Od kdy a jak často jsi tímto způsobem hřešíval? — Nesledoval jsi pornografické materiály?✝️ Nenapomáhal jsi k jejich sledování i jiným osobám?✝️ Nešířil jsi je nebo nevyráběl?✝️ — Nehřešil jsi nestydatými posunky a nečistým pohledem na jiné osoby?✱ — Jaké myšlenky nebo záměry jsi při tom míval? — Jaký byl toho následek? — Svedl jsi jiné k necudnému jednání?✝️ — Koho? — K jakému skutku? — Nebyl ten hřích spojen se zvláštními okolnostmi, kterými se zvětšil nebo dvojnásobně trestuhodným stal (hřích s osobou ženatou/vdanou, zasvěcenou, příbuznou, stejného pohlaví, nevinnou, …)?✝️

  Nedotýkal ses pro potěšení sebe nebo druhých na necudných místech těla?✝️ — Nenechal jsi druhé, aby se tě necudně dotýkali?✝️ — Vedly takové doteky k úplnému uspokojení?✝️

  Nevyhledával a neměl jsi nedovolené a hříšné známosti?✝️ Dopustil ses smilstva nebo cizoložství?✝️ — Žil jsi intimně s osobou, s kterou jsi neuzavřel před Církví platné manželství?✝️ — Jak dlouho? K jakým hříchům jsi tím zavdal příčinu? — Jakých následků měly tvé hříchy? — Svedl jsi někoho lstí, podvodným lichocením, dary nebo mocí k hříchu?✝️ — Byla to snad nevinná nebo jaká jiná osoba? — Hleděl jsi dle nejlepšího vědomí a svědomí, jak jen možno, zase vynahradit škodu, která tobě nebo společníkovi tvé viny z hříchu povstala?✝️ — Provozoval/a nebo podporoval/a jsi prostituci?✝️ — Nedonutil jsi někoho násilím nebo výhružkami k chlípným skutkům?✝️

  Pro manžele: Nezabraňovali jste početí užíváním jakékoliv formy antikoncepce či přerušovanou souloží?✝️ Nedopouštěli jste se při manželském aktu jiných nedovolených praktik?✝️ Nepodstoupila jsi umělé oplodnění?✝️ Neradil/a jsi k němu?✝️ Nenutil/a jsi k němu nebo nenabádal/a svou/svého manželku/manžela?✝️

  Co zde schází, to provinilí ze svého srdce snadno doplní. Pochybují-li o něčem, ať se zeptají svého zpovědníka.

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde