zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Sedmé a desáté přikázání

Nepokradeš. — Nepožádáš statku bližního svého.

Krádež je hříchem těžkým, jakmile je škoda vzniklá bližnímu značná. Za takovou považujeme sumu, která by stačila k obstarání průměrné jednodenní obživy bližního a jeho rodiny (relativa norma materiae gravis). Záleží tedy na tom, kdo byl poškozen, zda člověk chudý, či bohatý, jeden, nebo více zároveň apod. Průměrnou míru takto určeného značného předmětu můžeme dnes (r. 2021) stanovit přibližně na 500 Kč.

Od jisté sumy (absoluta norma materiae gravis) je však krádež hříchem těžkým bez ohledu na to, komu škoda vznikla. Za takovou sumu v našich poměrech (r. 2021) můžeme považovat asi 5000 Kč.

Je také třeba mít na vědomí, že i menší krádeže srůstají dohromady v krádež větší, je-li jimi tentýž bližní poškozen nebo má-li zloděj v úmyslu postupně nashromáždit větší částku.

Pamatuj, že věci odcizené nebo poškozené je třeba vždy vrátit nebo nahradit. Je-li škoda značná, zavazuje i povinnost náhrady pod těžkým hříchem. V pochybnostech o povinnosti náhrady nebo o vhodném způsobu jejího provedení se poraď se zpovědníkem.

Zpytuj se, zdali a jak jsi:

 1. Cizí majetek sobě nespravedlivě přivlastnil

  Nepřivlastnil jsi sobě potají nebo násilím cizí jmění?✱ — Komu a co jsi odcizil? — Neměl jsi při svých nepatrných, ale častých krádežích úmysl nashromáždit si větší, významnou část?✝️ — Nešidil jsi někoho při koupi nebo prodeji, v míře a váze nebo v účtech?✱ — Nebral jsi nespravedlivé úroky ze svých peněz nebo jsi dokonce lichvařil na újmu utiskovaných?✱ — Neodcizil jsi něco pod záminkou, že tím sobě jen vynahrazuješ utrpěnou škodu?✱ — Nepřipravil jsi někoho schválně nebo zaviněnou nedbalostí o jeho práva?✱ — Nepůjčil sis nebo nekoupil něco s tím vědomím, že to nebudeš moci navrátit nebo zaplatit?✱

  Nechal sis nalezené peníze nebo jiné věci?✱ — Snažil ses náležitě najít jejich majitele?✱ — Přijal a nechal sis peníze nebo jiné věci od osob, jimž spravedlivě nenáležely, např. od dětí, dlužících osob apod.?✱ — Kupoval jsi, přijímal nebo přechovával u sebe ukradené věci?✱ — Nežádals jiné o peníze či majetek (nežebral) bez potřeby?✱ — Navrátil jsi vypůjčené věci v náležitý čas?✱ — Uděloval jsi dle možnosti ze svého jmění almužnu?✱ — Nezadržel jsi, nezkrátil, neodňal jsi někomu zaslouženou mzdu?✱ — Odváděl jsi náležitě své zákonité daně?✱ — Nahradil jsi svědomitě majiteli nebo řádným dědicům odcizené, nespravedlivě zděděné jmění?✱ — Nejsi vinen tím, že nemůžeš zaplatit své dluhy nebo vůbec vyplnit povinnost náhrady?✱ Stalo se to úmyslně, lstivě, s úmyslným porušováním zákonů nebo lehkovážností a nesvědomitou nedbalostí?

 2. Na cizím majetku škodu učinil nebo se účastnil v nespravedlnosti jiných lidí

  Uškodil jsi někomu úmyslně nebo svou vinou na majetku, stavení, polích, lukách, zahradách, lesích, úrodě, nářadí, dobytku apod.?✱ — Nebo jsi mu uškodil v řemesle nebo umění, špatnou prací, — přehnanými požadavky, — zaviněnou nedbalostí, — (velkým) pomlouváním, nactiutrháním?✱ — Nepřivlastnil sis svévolně majetek svého zaměstnavatele?✱ Neodnášel jsi ze zaměstnání pro osobní potřebu věci, které ti nepatřily?✱ — Nevydával jsi nepravé (padělané) a falešné peníze✝️, nevydal jsi nepravé (falešné) listiny✱? — Nezačal jsi nespravedlivou vážnou při a nepokračoval jsi v ní?✝️ — Neradil jsi k ní jiným? Nechtěl jsi uplatit soudce nebo jsi je skutečně uplatil?✝️ — Nedal ses uplatit od jiných,✱ — nespáchal jsi nějakou nespravedlnost pod záminkou, že i jiní dělají podobné věci? — Nepodvrhoval jsi dokumenty/průkazy, abys jiným škodil nebo pro sebe neoprávněně něco získal?✱ — Nezatajoval jsi závěť a vyplnil jsi ji?✱ — Snad jsi někomu nevědomky nebo zanedbáním svých povinností učinil časnou škodu?✱ — Nepovyšoval jsi k nějakému úřadu lidi neschopné?✱ Nebyl jsi nedbalým správcem cizího majetku?✱ — Překazil a odvrátil jsi dle povinnosti a možnosti škodu od jiných?✱

  Neporoučel jsi ničeho nespravedlivého, nechválil, neradil, nebral jsi v tom podíl?✱ Jakým způsobem? K jaké škodě svého bližního?

 3. Hříšně žádal cizí majetek

  Nepřál sis nebo nezamýšlel podvést jiné, něco jim odcizit, jiné o majetek, úřad, známosti apod. připravit?✱ Nebo jim jiným způsobem uškodit?✱ Jejich majetek k jejich škodě bezprávně spravovat, jej zadržet, mít účast v cizích hříších?✱ — Odevzdával ses do vůle Boží při svém skrovném bohatství, ve své chudobě, v ztrátě svého majetku? — Nebo jsi byl i v zámožnosti přece nespokojený a lakomý?✱ — Nepůsobila v tobě tato lakota závist a nepřízeň k jiným lidem?✱

  Navrátil jsi neoprávněně nabytý majetek či vynahradil způsobenou škodu?✱ Vyhledával jsi radu a poučení u svého zpovědníka v pochybnosti, zdali a co, komu a jakým způsobem bys měl vynahradit a navrátit?

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde