zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

První přikázání

V jednoho Boha věřit budeš (nebudeš mít jiných bohů mimo mne).

V tomto přikázání se velí, abychom v jediného pravého Boha věřili, a proto i v něho doufali, jeho milovali, ctili, a tak dosáhli věčného života. — Boha Otce ale nikdo nezná, než Syn, a komu to Syn zjevil. — A v tom záleží život věčný, abychom nejen Otce poznali, ale i kterého poslal, Ježíše Krista . [1]L 10,22; J 17,8. — Proto musí křesťan, katolický křesťan, toto první a všechna ostatní přikázání Boží podle učení a v Duchu Ježíše Krista a jeho sv. Církve znát a zachovávat.

Zkoumej se tedy, jestli a jak ses proti prvnímu přikázání prohřešil:

 1. Proti víře

  Víš vše, co musí katolický křesťan, jak výše vysvětleno, nevyhnutelně vědět a nepochybně za pravdu mít?✝️

  Přičinil ses ve svém mládí a později poznat pravdu a povinnosti sv. víry a rozmnožit své vědomosti v náboženství?✝️ — Nebo jsi naopak svou nevědomost lehkomyslným zanedbáváním a nezájmem sám zavinil?✝️

  Věřil jsi vždy vše, co nám Bůh skrze svatou katolickou Církev zjevuje a věřit přikazuje?✝️ Nehloubal jsi opovážlivě ve sv. tajemstvích víry a nevzbudil jsi o nich vlastní vinou ve svém srdci různé pochybnosti?✝️ — Zdržoval ses snad v těchto pochybnostech všetečně a dobrovolně?✝️ — Jak dlouho a z jakého důvodu jsi nehledal pomoci proti nim? Nebo jsi dokonce sám u jiných (a u jakých?) osob lehkovážně a neprozřetelně takovéto pochybnosti vzbudil✝️, — ve víře je zmátl? — Za jaké následky jsi v tomto ohledu zodpovědný? — Neodporoval jsi schválně poznané křesťanské pravdě nebo náboženské povinnosti, abys snad tím volněji mohl hovět svým žádostem?✝️

  Nevydal ses dobrovolně v nebezpečí víru zcela ztratit?✱ — Snad čtením knih odporujících katolické víře a mravům či sledováním takových videí, filmů, posloucháním katolické víře nepřátelských debat, rozhovorů apod.?✱ — Nebo nebezpečným stýkáním se s nevěřícími rouhači,✱ — nepotřebným a neprozřetelným, bližším spolčením se s jinověrci, [2]Stýkat se s jinověrci je tak dalece dovoleno, jak dalece to náš stav a úřad v občanském životě činí nevyhnutelným a láska křesťanská za povinnost ukládá. Ona totiž láska, která dle příkladu Samaritána, setká-li se dle řízení Božího s bližním, neptá se ho, zdali je Žid, Samaritán nebo pohan. — navštěvováním a posloucháním jejich kázání, přednášek apod.?✱

  Neprohřešil ses nějak pověrou a okultismem?✱ Např. vykládáním snů, karet, dotazováním se kyvadla, všelijakým zaříkáváním, zneužíváním svatých věcí k nešlechetnému úmyslu, užíváním talismanů, podvodnou důvěrou v neznámé divotvorné síly, vyvoláváním mrtvých, užíváním magie (a to i tzv. bílé), čtením horoskopů (ze zvědavosti, nebo jim opravdu přikládal víru?), cvičením jógy, bojových umění spjatých s východní spiritualitou apod.?✱ — Neúčastnil ses nějakých okultních či magických rituálů?✱ Za jakým účelem? Co je provázelo? — Nestal nebo nechtěl ses stát členem nějakých tajných společností?✱ Jakých?

 2. Proti naději

  Nepochyboval jsi o řízení Božím a jeho lásce, nehaněl jsi řízení prozřetelnosti božské, nereptal jsi v protivenstvích a souženích proti Bohu, nestěžoval sis hříšně na jeho věčné úradky?✱ — Nestaral ses příliš úzkostně o časné věci bez důvěry v Boha, jako by ses pouze na své vlastní síly a namáhání musel spolehnout?✱ — Nezanedbal jsi tímto nedostatkem povinné důvěry v Boha nějakým způsobem ono jediné, čeho je zapotřebí – modlitbu a služby Boží a vůbec péči o spasení své duše?✱ — Neočekával jsi od lidí, např. v nemoci od lékaře, více pomoci nežli od Boha?✱

  Nezoufal jsi zcela nad milostí Boží a jeho milosrdenstvím?✝️ — Snad myšlenkou nebo takovouto řečí: „Není možné, aby mi Bůh odpustil, aneb nelze, abych se polepšil“?✱ — Neoddával ses v pokušeních a vnitřních zkouškách vědomě a dobrovolně nemoudré malomyslnosti? — Neželel jsi přehnaně ztráty milých lidí, majetku?✱

  Nehřešil jsi naopak úmyslně na milosrdenství Boží, — neodkládal jsi pokání a polepšení života delší čas navzdory upomínání svědomí, nemyslil sis neb neříkával jsi: „Bůh je láska, on nemůže nikoho zatratit“?✱ Nebo: „Bůh je tak vyvýšený, on nemá zapotřebí trestat hříchy a poklesky svých tvorů“?✱

 3. Proti lásce

  Uvažoval jsi častěji o Božích dobrodiních? — Vzdával jsi Bohu díky za to, že tě stvořil, vykoupil, v jedině pravou Církev povolal, — tvou duši i tvé tělo nadal schopnostmi, — na cestu milosti tě svatým křtem uvedl, dalšími milostmi tě obdařil, aby tvá duše dosáhla věčného spasení?

  Vzbuzoval jsi častěji alespoň dobrý úmysl, že chceš ke cti a slávě Boží, z lásky k němu vše konat a snášet?

  Nebyls nedbalým, lhostejným k svému věčnému spasení,✱ ke křesťanské dokonalosti? — Neprotivil ses tvrdošíjně vnitřnímu napomínání a výstrahám Božím?✱ — Nevzpouzel ses snad zjevně proti Bohu, nesetrvával jsi úmyslně po delší čas v nekajícnosti?✝️ — Nechoval jsi ve svém srdci nenávist k Bohu?✝️

  Nedával jsi pozemským statkům, bohatství, zdraví, důstojnosti, cti, lidské přízni a pochvale přednost před Bohem a jeho milostí?✱ — Nebyl jsi hned hotov hřešit a raději milost Boží ztratit nežli nějakou vezdejší ztrátu trpět nebo pozbýt přízně jiných lidí?✝️

  Nezapomínal jsi častěji vzbuzovat tři božské ctnosti, víru, naději a lásku, zvláště ale v pokušení a v nebezpečí těla i duše?✱

 4. Proti povinné úctě k Bohu

  Nezanedbal jsi častěji a dobrovolně nebo nevynechal jsi po delší čas zcela modlitbu?✱ — Modlíval ses též ráno, večer, před jídlem, někdy během dne, při práci, zvlášť ale v pokušení? — Nepoddával ses dobrovolně a nedbale roztržitosti při modlitbě, z nedostatku bázně Boží a nábožnosti?

  Nezanedbal jsi přijmout sv. svátosti a konat jiná zbožná cvičení, ke kterým jsi měl i čas, i příležitost? — Přijal jsi svátost biřmování?✱ Pokud ne, tak proč? Neopovrhoval jsi touto svátostí?✝️ — Nespáchal jsi nějakou svatokrádež nehodným přijetím některé svátosti?✝️ Zkoumej ještě své minulé zpovědi a stav svého svědomí, v jakém jsi přistoupil k svatému přijímání,✱ — k svatému biřmování,✱ — vstoupil v katolické manželství.✱

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde