zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Pět přikázání církevních

O pěti přikázáních církevních

Církev je na zemi na místě Božím. V ní Bůh žije a vládne, skrze ni podává Kristus všem pokolením po všechny časy milosti a zásluhy svého vykoupení. Sám Bůh zajisté praví k vyvoleným, na nichž jeho Církev, tato nová, věčně podivuhodná stavba jeho lásky, jako na dvanácti sloupech je zbudována: Jako mne poslal Otec, i já posílám vás. — Kdo vás slyší, mne slyší. A kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kdo pak mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mne poslal. — Kdo pak Církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán. [1]J 20,21 — L 10,16 — Mt 18,17. — Zpytuj tedy bedlivě, zdali a s jak velkou vnitřní vírou a věrností jsi Církev poslouchal. — Patero všeobecných přikázání církevních, jež ti budou z tvého mládí ještě ze školy bezpochyby dobře známa, je zkušební kámen tvé povinné poslušnosti. Následují zde vždy s několika otázkami k doplnění zpytování tvého svědomí.

 1. První přikázání: Zasvěcené svátky světit.

  Zasvěcenými svátky jsou pro celou Církev: Hod Boží vánoční (25. prosince), Oktáv Narození Páně (1. ledna), Zjevení Páně (6. ledna), Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna), Neposkvrněného početí Panny Marie (8. prosince), sv. Josefa (19. března), sv. apoštolů Petra a Pavla (29. června), Všech svatých (1. listopadu).

  Na základě rozhodnutí místních biskupů však může být tento obecný seznam v různých zemích nebo diecézích zúžen či rozšířen. V případě pochybností se dotaž zpovědníka.

 2. Druhé přikázání: V neděli a zasvěcený svátek slyšet pobožně celou mši svatou.

  Hříchy, kterými se tato přikázání obyčejně přestupují, jsou uvedeny již výše při zpytování o třetím přikázání Božím. Můžeš se ale i zde poněkud zastavit a zkoumat, zdali ti nic neušlo, nebo můžeš alespoň ještě jednou vzbudit lítost nad všemi přestupky, jimiž ses provinil proti těmto přikázáním.

 3. Třetí přikázání: Zachovávat ustanovené posty.

  Zjišťoval jsi náležitě, v které dny se máš postit?✝️ Když jsi byl na rozpacích, zdali jsi povinen se postit, hledal jsi rady u duchovního správce nebo svého zpovědníka?✝️ — Neopomněl jsi lehkovážně toto církevní přikázání?✝️ Nebo jsi ho haněl, tupil a jeho přestupováním dal jiným pohoršení?✝️

  Jakým způsobem a jak často jsi jej přestoupil? Nejsi též vinen, že bylo přestoupeno jinými?✝️ A jak vinen? — Nevařil jsi jiným lidem vázaným postem masité pokrmy v postní dny?✝️ A z jakého úmyslu? — Dodržel jsi vždy povinný půst před sv. přijímáním?✝️

 4. Čtvrté přikázání: Alespoň jednou za rok se vyzpovídat.

 5. Páté přikázání: Alespoň v čas velikonoční přijmout svátost oltářní.

  Církev si přeje, aby věřící často, zvláště ale o velkých slavnostech v roce nebo krátce před nimi, byli očištěni a obnoveni přijetím svátosti svatého pokání a přicházeli ke stolu Páně a měli účast v požehnané večeři jeho lásky. Proto nám tak často v roce nabízí milosti odpustků, aby nás tímto jemným způsobem pozvala a přivedla k pramenu blaha, k svatým svátostem. Přece však požaduje jen to, co je nevyhnutně potřebné, když velí a přikazuje, aby její věřící alespoň jednou do roka očistili své svědomí ve zpovědi a alespoň jednou následovali hlas věčné lásky a tělo Páně, tuto sladkou manu věčného života, tento drahý závdavek svého budoucího vzkříšení, hodně a radostně přijali.

  Abychom ale splnili církevní přikázání, musíme velebnou svátost oltářní přijmout 1) v čase velikonočním (od Popeleční středy do Seslání Ducha svatého), 2) hodně, tj. nejsouce obtíženi alespoň žádným těžkým hříchem.

  Nevynechal jsi bez důležité příčiny zpověď přes celý rok?✝️ — Přijal jsi hodně v čase velikonočním nejsvětější svátost oltářní?✝️ — Nepřistoupil jsi k stolu Páně, vědom si těžkého hříchu?✝️ Snad po úmyslně neplatné zpovědi?✝️ — Šel jsi někdy i mimo to v roce ke svaté zpovědi, zvláště když tě k tomu zpovědník usilovně naváděl a nic ti v tom nepřekáželo?

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde