zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Páté přikázání

Nezabiješ.

Tímto přikázáním se zapovídá škodit jiným nebo sobě samému na těle nebo na duši nebo sebe nebo jiného zabít.

Zpytuj se tedy, jestli a jak jsi proti tomuto přikázání hřešil:

 1. Myšlenkami a žádostmi

  Hřešil jsi zlostnou myslí, — tajnou záští, — dobrovolnou nelaskavostí — vnitřní nenávistí?✱ — Kolikrát asi ses vnitřní zlosti poddal? Jak často tajnou nenávist obnovil? — Proč, jak dlouho a proti kterým osobám jsi ji v srdci nosil?

  Nevzbudil jsi v sobě tajné přání, zlou žádost se pomstít?✱ A jakým způsobem? — Nepřál jsi sobě nebo svému bližnímu něco zlého?✱ — Nechtěl jsi to dokonce sám spáchat,✱ — a co to bylo? — Neradoval ses zlomyslně z neštěstí bližního, jeho škody, zarmoucení apod.?✱ — Nezarmucoval ses zlomyslně nad jeho zdarem a spokojeností?✱ — Nezáviděl jsi mu jeho štěstí, jeho schopnosti, nábožnost, dobré jméno, časné požehnání, zdraví apod.?✱ — Byl jsi hotov ze srdce odpustit těm, kteří tě urazili, a úplně se s nimi usmířit?✝️ Nebo jsi jich nechtěl pozdravovat, nechtěl jsi je ani vidět?✱ — Trval jsi s nimi schválně v nepřátelství?✝️ Jak dlouho?

 2. Slovy a skutky

  Neprojevoval jsi slovy nebo netrpělivou, prudkou, hořkou, pichlavou, hrubou, uštěpačnou řečí svou zlost a nelibost, zášť a nenávist, nelaskavost k bližnímu?✱ — Tupením, nadáváním, posmíváním, zlořečením, hrozbami apod.?✱ — Jakých následků měly takovéto zlé řeči pro tebe a tvého bližního?

  Nejsi sám nebo skrze jiné vinen smrtí svého bližního?✝️ Nezkrátil jsi život nebo neuškodil na zdraví sobě nebo jiným✱ — velkou závistí a prudkou zlostí, ustavičným, zkormouceným a dlouhým nepřátelstvím,✝️ — necudným životem,✝️ — častou nestřídmostí a požíváním škodlivých pokrmů a nápojů✱ — nemírným kouřením — užíváním marihuany nebo jiných narkotik✱ — rvačkami a poraněním,✱ — trestuhodnou lehkovážností a neopatrností při lezení, běhání, koupání, řízení vozidla✱ — přetížením sebe nebo jiných těžkou prací apod.?✱

  Nepodstoupil/a jsi umělou sterilizaci jakožto prostředek pro zabránění početí?✝️ Nepodporoval jsi v tom druhého/druhé?✝️

  Nepodstoupila jsi umělý potrat?✝️ Nemáš na něm účast u jiných osob?✝️ Nespolupracoval/a jsi při něm nebo k němu jiné nepodporoval/a?✝️ Nenabádal/a jsi k němu jiné?✝️ Nebo jsi k jejich rozhodnutí k němu mlčel/a?✝️

  Neschvaloval jsi tzv. euthanasii?✝️ Neuvažoval jsi sám nad ní? Neopomenul jsi od ní odrazovat ty, kteří o ní uvažovali?✝️ Nebo jsi k ní dokonce jiné sám nabádal?✝️

 3. Zanedbáním skutků povinné lásky

  Přičinil ses upřímně milovat svého bližního bez rozdílu, ať je tvůj přítel, nebo nepřítel, toho nebo onoho náboženství?✱ — Byl jsi vždy laskavý, ochotný, služebný ke každému, s kým tě Bůh svedl? — Byl jsi útrpný, dle možnosti štědrý a milosrdný k chudým, souženým, nemocným? — Byl jsi mírný, trpělivý, pokoje milovný v chování k druhým? — Vděčný k dobrodincům? — Snažil ses modlit i za ty, kteří tě urazili?

 4. Pohoršováním a účastí v cizích hříších

  Neuškodil jsi svému bližnímu na jeho drahé, nesmrtelné duši tím, že bys mu dával pohoršení, např. zlými řečmi, písničkami, obrazy, knihami, filmy, necudným, nestoudným oblečením (hluboký výstřih, odhalená ramena, kolena, příliš upínavé oblečení) a chováním, zlým příkladem?✱ Neurazil a nezkazil jsi zejména nevinné duše hříšnými žerty nebo jinými věcmi?✝️ — Nebyl jsi příčinou cizích hříchů, k nimž jsi radil, — které jsi poručil, — ke kterým jsi svolil, — k nim lákal, — je schvaloval, k nim mlčel (kde jsi jim přece napomínáním nebo povinným udáním mohl zamezit), — jich netrestal (co otec, matka, představený), — je hájil, — nebo v nich měl zcela podíl, např. tím, že jsi hřešil zároveň s bližním, že jsi tajil, kupoval a prodával ukradené věci apod.?✱ — Z jakých následků se proto máš před Bohem a před lidmi zodpovídat? — Co jsi konal, co můžeš ještě nyní vykonat, aby dané pohoršení bylo odstraněno nebo další účasti v cizích hříších učiněna přítrž?

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde