zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Otázky k různým profesím

Dělník, řemeslník

Jako dělník či řemeslník se zvláště ptej, zda jsi ze sobectví a zištnosti nepracoval v neděli a ve svátek a nezanedbával bohoslužby?✝️ — Neponechal sis z práce něco z cizího majetku?✱ — Nepřipravil jsi ze závisti a úskočně jiné o práci nebo známosti?✝️ — Neukončil jsi práci podvodně navzdory ujednané smlouvě?✱ — Nevyráběl jsi věci, o kterých jsi věděl, že budou zneužívány ke zlému?✱ — Nežádal jsi za svou práci větší plat, než bys po právu a slušnosti zasluhoval?

Obchodník

Jako obchodník se kromě toho zpytuj, zda jsi šidil v míře a váze?✱ — Neprodával jsi falešné zboží jako pravé?✱ S jakou škodou pro kupce? — Neprodával jsi své zboží za přemrštěné ceny?✱ — Nejednal jsi v obchodních záležitostech nepoctivě?✱ — Nezanedbal jsi při svém obchodu zcela spasení své duše?✝️

Hospodský

Jako hospodský se kromě jiného ptej, zda jsi nešidil nápoje, nečinil na některém hostu nesvědomité požadavky?✱ — Podporoval jsi známé opilce v opilství a naléval nad míru i takovým lidem, o nichž jsi věděl, že opilstvím uvádějí své hospodářství vniveč?✝️ — Dovoloval jsi mladistvým alkohol a hazardní hru, lákal je k tomu, byl jim k tomu nápomocen?✱ — Dopřál jsi zhýralým osobám obydlí nebo je vzal schválně k hanebným činnostem do služby?✝️ — Mlčel jsi k rouháním a oplzlým řečem, trpěl jsi necudné žerty a písně, nebezpečné tance?✱ — Nebo jsi je i sám zaváděl?✝️ — Zdali jsi to nebo ono připustil v zapovězeném čase (doba adventní a postní)?✝️ — Nečinil jsi ze zištnosti nebo lhostejnosti k církevním zákonům svým hostům zachovávání nařízeného postu nemožným?✝️

Zemědělec

Tím způsobem ať se i zemědělci zvláště zpytují, jestli a proč svému sousedu na poli neuškodili?✱ — Jestli na vrchnost, na daně, počasí apod. kleli?✱

Právník

Právníci ať se zpytují, zda ze zištnosti nebo náruživosti vybízeli k nespravedlivému souzení se nebo proti svému svědomí přijali nabídnutá zastoupení ve zjevně nespravedlivé věci a přitom schválně zákon obcházeli a rušili?✝️ — Zda nevědomostí, nedbalostí nebo nepoctivostí nevydali v nebezpečí spravedlivou věc svých chráněnců?✝️ — Zda nejsou povinni nahradit nějakou škodu?✱

Lékař

Podobně ať se lékaři zpytují, zda zaviněnou nevědomostí, neschopností a nedbalostí neuškodili nemocným, kteří se do jejich péče svěřili?✱ — Zda svou práci vykonávali pozorně, jak odpovídá jejich odpovědnosti, a nebyli pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek?✱ — Zda mají svědomitou péči o posluhování chudým, jsou-li za to placeni?✱ — Zda, třeba by za to nebyli placeni, nenechali chudých nemocných v nejvyšší nouzi, ačkoliv jim bez namáhání a značných obětí mohli svým přispěním lehce pomoci?✝️ — Zda z ohledu na lidi nebo z náboženské netečnosti bez potřeby dovolili požívání masitých pokrmů v postní den nebo opominutí bohoslužby v neděli a svátek?✝️ Zdali se dle církevního [1]Již r. 1215 na dvanáctém všeobecném, tj. na čtvrtém lateránském sněmu se lékařům uložila povinnost, aby se starali i o duševní blaho jim svěřených nemocných. Sněm totiž praví v Can. 22: „Poněvadž nemoc těla má svůj důvod někdy v hříchu, lékaři nechť se o to starají, aby duchovní lékaři byli povoláni, aby, když postaráno o duchovní blaho nemocných, dali s větším prospěchem potřebné léky k uzdravení tělesnému.“ zákona starali o to, aby jim svěření věřící nemocní včas byli dle potřeby zaopatřeni žádanými sv. svátostmi?✝️ — Nebo nemocným a jejich příbuzným bránili potřebné duchovní pomoci vyhledávat?✝️ — Zda jiným lidem neradili užívat prostředků, které se nesrovnávají se svědomím, nebo neposkytli jiným osobám prostředky, aby se zničily přirozené následky jistých hříchů (antikoncepce, potratové pilulky, interrupce, sterilizace, apod.)?✝️ — Nespolupracovali při umělém oplodnění nebo k němu neradili?✝️ — Opomenuli své pacienty a osoby vyhledávající u nich radu od těchto skutků všemožně odrazovat?✝️ — Zda neměli účast na usmrcování osob za účelem darování životně důležitých orgánů?✝️ — Zda neschvalovali nebo dokonce nevykonávali tzv. euthanasii či k ní mlčeli nebo od ní neodrazovali, když nad ní někdo uvažoval?✝️ — Zda neschvalovali nebo neomlouvali zvrácený způsob sexuálního jednání (např. sodomii)?✝️ — Zda, byť za účelem lékařského vyšetření, nenabádali lidi k masturbaci?✝️

Voják

Vojáci ať se mimo jiné ptají, zda neporušili nějak složenou přísahu?✝️ — Zda nezanedbávali svých křesťanských povinností, ačkoliv jim v tom služba nevadila?✝️ — Zda sobě, vymlouvajíce se na svůj stav, nedovolovali jistých zlých skutků a ani za hříchy je nepokládali?✱ — Zda se při blízkém nebezpečí života, např. před bojem, dle možnosti zpovídali nebo alespoň dokonalou lítost nad svými hříchy vzbudili?✝️ — Zda se dokonce naopak právě v takovémto osudném a trudném čase všemožné lehkovážnosti a hříšnému hýření neoddávali?✝️

Řidič

Řidiči ať se ptají, zda neřídili se sníženými schopnostmi (vlivem alkoholu, při nadměrné únavě, zhoršeném zraku, …), příliš riskantním způsobem?✱ — Zda se chovali slušně k ostatním účastníkům provozu? — Zda poskytli pomoc druhým, kteří ji potřebovali?✱ — Zda nahradili škodu na cizím majetku, kterou svým řízením zavinili?✱

Tímto a podobným způsobem ať se i každý jiný o povinnostech svého stavu zpytuje.

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde