zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Osmé přikázání

Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

Pomluvou hřeší ten, kdo vypráví o smyšlených chybách a vadách bližního nebo jeho skutečné chyby a vady přehání. Pomluva je tedy zároveň i lží.

Nactiutrháním hřeší ten, kdo za nepřítomnosti bližního bez potřeby vyjevuje jeho skutečné chyby nebo vady, o kterých není obecná známost.

Obdobně jako u krádeže, jsou i pomluva či nactiutrhání těžkým hříchem, bylo-li dobré jméno bližního značně poškozeno nebo vznikla-li mu jejich následkem nějaká značná škoda. Hříšník je nadto povinen se postarat o to, aby dobré jméno bližního, které svým hříchem poškodil, opět napravil. Vznikla-li bližnímu kvůli pomluvě či nactiutrhání ještě nějaká časná škoda, je i tu hříšník povinen nahradit.

Zpytuj se, zdali a jak ses proti tomuto přikázání prohřešil:

  1. Křivým svědectvím

    Vydal jsi někdy křivé svědectví před soudem?✝️ — Před duchovní nebo světskou vrchností?✝️ — Ústně nebo písemně, — k prospěchu nebo ke zkáze svého bližního? — Jaký nespravedlivý prospěch nebo jakou škodu to mělo za následek? — Svedl jsi nebo ses snažil někoho svést ke křivému svědčení?✝️ — Neporušil jsi listy, psaní, písemnosti, vysvědčení, pečetě nebo jsi pravé listiny ke škodě jiných neprávně zatajoval?✱ — Neváhal jsi vydat svědectví o pravdě, když jsi k tomu byl právem vyzván?✱

  2. Podvodným smýšlením a podvodnou řečí

    Nepřetvařoval ses, jako kdybys v srdci choval přátelství, spravedlnost, lásku a pobožnost?✱ — Neříkal jsi slovy něco jiného, než o čem jsi byl přesvědčen?✱ — V jakých záležitostech? — Neznesvářil jsi přátele zlomyslným poštváváním?✝️ — Nezjevil jsi nelaskavě a bezprávně tobě svěřená tajemství?✱ — Neměl jsi bez dostatečné příčiny svého bližního ve velikém podezření?✱ — Koho? — Proč? — Nesdílel jsi své bezdůvodné podezření s někým dalším?✱ — S kým? — Jaké škody jsi tím bližnímu způsobil? — Nehaněl jsi zbytečně a nepodloženě nebo z nelibosti, závisti a nenávisti chování bližního?✱ — Nepřisuzoval jsi jeho chvalitebnému jednání zlé úmysly a záměry?✱ — Neslídil jsi snad zvědavě a zlomyslně po jeho chybách a slabostech?✱ Proč? — Neradoval ses z jeho poklesků?✱ Z kterých?

    Nedopustil ses lži?✱ — Jak často? — Koho jsi obelhal? — S jakým úmyslem? — Stalo se to i ve zpovědi? — Způsobil jsi lží někomu škodu, mrzutost, zarmoucení, zlobu?✱ A jakou?

    Nezjevil jsi bez dostatečné příčiny sice skutečné, ale ještě tajné chyby bližního?✱ Nebo jsi lživě takové věci roznášel, tj. pomlouval?✱ — U kolika a u kterých osob? Z jakého úmyslu? S jak možnou nebo skutečnou škodou na cti, majetku nebo budoucnosti pomlouvaného nebo jeho rodiny? — Nepřivedl jsi snad do zlé pověsti i své představené, duchovní nebo světskou vrchnost nebo celé osady?✝️ — Nezlehčoval jsi je?✱ — Nepodkopával jsi úmyslně nebo lehkovážně jejich vážnost u poddaných?✱ — Uvěřil jsi rád a lehce utrhačným, zlým řečem? A také jsi je rozšiřoval?✱ — S jakou asi škodou toho, jemuž bylo na cti ublíženo? Neposlouchal jsi nactiutrhání a pomlouvání s vnitřním zalíbením?✱ — Nezavdal jsi k tomu příčinu schválně pronesenou otázkou nebo poznámkou?✱ Měl jsi rád takové hovory a připouštěl takové věci?✱ — Hleděl jsi svému bližnímu dle napomínání svého svědomí a zpovědníka čest zase všemožně nahradit, jakož i škodu, kterou jsi mu těmito hříchy způsobil?✱ — Hleděl jsi hájit a zachovat čest svého bližního?✱ — Překazil jsi nactiutrhání?✱ Vyvrátil jsi pomluvy?✱

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde