zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Druhé přikázání

Nevezmeš jména Božího nadarmo.

Jméno Boží se sice každým hříchem zlehčuje, čili zneuctívá, zvláště se to ale stává každým rouháním se Bohu a nešetrností k sv. náboženství, nadužíváním přísahy a slova Božího, konečně porušováním učiněných slibů.

Zpytuj se tedy, jestli a jak jsi hřešil:

 1. Rouháním se Bohu

  Nevypouštěl jsi z úst třebas jen v zlosti všelijakých rouhání proti Bohu a jeho dokonalostem?✱ — Neužíval jsi svatých předmětů, tj. křížů (krucifixů), svátostí (sakramentů) apod. ke klení a zlořečení?✝️ Klel jsi z vnitřní zášti?✝️ A přál sis skutečně ono zlé, které jsi při tom slovy pronášel?✝️ — Neužíval jsi jména Ježíš a svatých lehkovážně a neuctivě? A stalo se to u tebe snad již zvykem? — Neproklínal jsi zemřelých?✱

  Neříkal jsi třeba i bez zlého úmyslu „čert tě vem“ apod.? — Nemluvil jsi pohoršlivě nebo s posměchem o náboženství a pobožnosti, o Církvi, o jejích ustanoveních a obřadech, o kněžích a vůbec zasvěcených osobách, místech a předmětech, o Bohu?✱ Nežertoval jsi o nich zlomyslně, neposmíval ses jim nebo neposlouchal jsi se zalíbením takových žertů a posměšků?

  Nestyděl ses za svou víru a nezanedbal jsi z bázně před lidmi některých cvičení a zvyků katolické pobožnosti a neostýchal ses jméno Boží upřímně vyznat a svaté víry dle povinnosti a možnosti se zastávat? — Nezapřel jsi svou katolickou víru, když jsi na ni byl někým přímo tázán?✝️

 2. Zlým užíváním přísahy

  Nebral jsi bez potřeby v malicherných věcech za svědky Boha, svou duši apod.?✱ — Navykl jsi takovéto přísaze? Snad se zlořečením sebe samého nebo svého bližního?✱ — Nepřísahal jsi pomstít se nebo spáchat něco zlého?✝️

  Nesložil jsi křivé přísahy✝️ nebo nepotvrdil jsi přísahou věci pochybné za jisté?✱ — Jakých následků měl tento hřích? — Neporušil jsi zpronevěřilostí, neopatrnou mluvou apod. svou úřední přísahu?✱ — Nesvedl jsi jiné k zbytečnému, křivému, hříšnému přísahání nebo k porušení přísahy?✱

 3. Porušováním učiněných slibů

  Neporušil jsi vlastní vinou manželský slib?✝️ — Jaké následky máš proto na svědomí? — Nečinil a neporušil jsi lehkovážně i jiné sliby?✱

  Neučinil jsi Bohu slib neupřímně a bez náležitého uvážení?✱ — Vyplnil jsi věrně své platné sliby a závazky?✱ — Nezměnil jsi je sám podle své chuti nebo neodkládal jsi je bez spravedlivé příčiny vyplnit?

  Nezavázal ses k nějaké nespravedlnosti? Např. někomu ublížit, cizích hříchů se účastnit apod.?✱

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde