zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Čtvrté přikázání

Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

Toto přikázání zahrnuje v sobě předně povinnosti k rodičům a jejich zástupcům, k duchovním i světským představeným.

Obráceně se ale mohou zpytovat i křesťanští rodiče a představení vzhledem k svým dětem a podřízeným a při této příležitost také každý člověk vzhledem k povinnostem svého stavu a zaměstnání. Zvláštní otázky pro některá povolání (řemeslník, obchodník, lékař, právník, voják, atd.) nalezneš níže ke konci zpovědního zrcadla.

Následují rozličné otázky:

 1. Otázky pro děti vzhledem k rodičům

  Nejednal jsi proti povinné poslušnosti svých rodičů nebo jejich zástupců? V jakých věcech? Snad v takových, které ti mají povinnost zakazovat, jako např. nedovolené známosti,✱ zlé společnosti,✝️ noční toulky,✱ čtení nebezpečných knih,✱ sledování nevhodných pořadů, filmů apod.?✱ — Nezacházel jsi s nimi hrubě?✱ Nerozhněval jsi je zlomyslně? Nezlořečil jsi jim?✝️ — Neodmlouval jsi jim zpupně, nedělal jsi jim mrzutosti, hanbu, nermoutil jsi je svým nepořádným, hříšným životem?✱ — Nevyčítal jsi jim nelaskavě jejich chyby a slabosti? — Neroznášel jsi jejich poklesky nebo jsi je snad nepomlouval?✱ — Neposmíval ses jim,✱ — neopovrhoval jsi jimi,✱ — nestyděl ses za ně pro jejich nízký stav, chudobu, nemoc apod.?✱ — Neobelhával a nešidil jsi je v něčem,✱ — a v čem? Nezatajil jsi před nimi něčeho nesprávného a nebezpečného?✱ Neodcizil jsi jim něco, a jestliže ano, co jsi jim odcizil?✱ — Neopustil jsi je v nouzi a nemoci?✝️ — Nepřál jsi jim nějakého neštěstí nebo i smrti?✝️ — Modlil ses za ně a staral ses všemožně o to, aby z tohoto světa neodešli bez přijetí sv. svátostí?✱ — Vyplnil jsi věrně jejich poslední vůli a nedopustil ses při tom žádného bezpráví proti ostatním dědicům?✱ — Snažil ses po jejich smrti jejich chyby napravit modlitbou, almužnou, všemožným nahrazováním nespravedlivě nabytého majetku a jinými bohulibými skutky?✱ — Nebo jsi snad zemřelé rodiče ještě pomlouval?✱

 2. Otázky pro podřízené vzhledem k jejich představeným

  Nejednal jsi nějakým způsobem proti povinné vážnosti a úctě k svým představeným, vychovateli, učiteli, zaměstnavateli, duchovnímu správci, světské vrchnosti? Neobelhával, nešidil jsi je, nehaněl jsi lehkovážně a zlomyslně jejich správu?✱ Neprotivil ses zpupně jejich nařízením, nerozšiřoval jsi jejich chyby, nepomlouval jsi je?✱

  Pracoval jsi svědomitě, snažil ses pilně jako učeň či student získat potřebné vědomosti a dovednosti, jako dělník konat svou práci, jako zaměstnanec své zaměstnání? — Nepůsobil jsi zlomyslně mezi společníky nepokoj a sváry?✱ — Neuškodil jsi zlomyslně zaviněnou nedbalostí svému zaměstnavateli nebo někomu, kdo si tě najal na nějakou práci?✱ — Neodcizil nebo nezadržel jsi jim něco pod záminkou náhrady za příliš nízké ohodnocení?✱ — Obnáší to za celý čas větší částku?✝️ — Nenechal ses upotřebit k hříšné službě, ačkoliv sis vědom, že máme více poslouchat Boha než lidi?✱ — Nepřipravil jsi žádného z kolegů zlomyslně o práci, nevypudil jsi ho ze zaměstnání (např. šikanou, posměchem, pomluvami apod.)?✝️ — Zamlčel jsi snad jejich krádež nebo zlé chování?✱ Nebo se toho dokonce účastnil?✱

  Nezlořečil jsi, coby poddaný a úd sv. Církve, duchovní a světské vrchnosti?✱ Neponoukal jsi jiné lidi k nevěře, k zpupnosti?✱ — Nerozšiřoval jsi bezbožné a odbojné zásady, spisy, články, videa apod.?✱ — Neodváděl jsi nebo odmítal platit spravedlivé daně, cla a podobné poplatky?✱ — Nehovořil jsi zbytečně o chybách církevní vrchnosti?✱

 3. Otázky pro rodiče vzhledem k dětem

  Staral/a ses snažně jako otec, matka o tělesná a duchovní dobra svých dětí?✱

  Pečoval jsi svědomitě o jejich život a jejich zdraví?✱ — Staral ses, jak jsi povinen, o jejich zachování, pokrm, oblečení, vychování a budoucí zaopatření?✱

  Dbal jsi o to, aby jim byl udělen v náležitý čas svatý křest a ostatní sv. svátosti?✝️ — Obětoval jsi je častěji Bohu? — Vedl jsi je častěji k modlitbě a jiným domácím pobožnostem, k navštěvování chrámu Páně, — k častější zpovědi? Nebo jsi je od toho dokonce odrazoval, činil jim překážky, dával jim v tom špatný příklad?✱ — Zajistil jsi jim potřebné vzdělání, vedl jsi je již od mala ke křesťanské pracovitosti? Vysvětlil jsi jim, že ve škole je jim mnoho věcí podáváno z nepravdivého nevěreckého pohledu, a poskytl jim pravdivý katolický pohled na věc? — Nebyl jsi příliš shovívavý k jejich chybám, zvláště lži, odmlouvání, lenošení apod.?✱ Nebo jsi je naopak příliš přísně trestal, — v zuřivosti, káral je nadávkami a klením?✱ — Nedával jsi ze zaslepené lásky jednomu dítěti přednost před ostatními? — Bděl jsi dle možnosti nad nevinností svých dětí (i malých)?✱ — Chránil jsi je přísným dohledem a domácím pořádkem před zlými společnostmi, podezřelými známostmi, záhubnou hrou, nemravným internetovým obsahem, nemravnými časopisy a televizními pořady, před nočními toulkami?✱ — Nenaváděl jsi je k nějakému hříchu?✱ — Nedával jsi jim špatný příklad a pohoršení necudnými řečmi nebo skutky, nadáváním a pomlouváním?✱ — Ponechal jsi jim při volení životního stavu náležitou svobodu?✱ Nenutil jsi je k manželskému sňatku nebo k duchovnímu stavu?✝️ Nečinil jsi jim nespravedlivé překážky v jejich povolání? — Varoval jsi je před manželstvím s nevěřícími, nekatolíky a vůbec osobami pro ně nevhodnými?✱ Nepovzbuzoval jsi je k uzavření sňatku s nevhodnými osobami pro jejich bohatství, slávu apod.?✱

 4. Otázky pro představené vzhledem k jejich podřízeným

  Nezanedbal jsi svou povinnost starat se dle možnosti o časné a duchovní potřeby svých podřízených? — Trestal jsi jejich chyby a odměňoval jejich ctnosti spravedlivě a bez ohledu na osoby?✱ — Jakožto úředník, politik apod., ujal ses ve svém jednání chudých a nevinných?✱ — Neutiskoval jsi vdovy a sirotky?✝️

  Jakožto hospodář (hospodyně), mistr, zaměstnavatel apod., byl jsi ke svým podřízeným laskavý, trpělivý a mírný? Byl jsi k nim spravedlivý a dostál vždy svému slovu?✱ — Nepřetěžoval jsi je v práci?✱ Neukládal jsi jim v neděli a ve svátek zakázané práce?✝️ — Nezadržoval jsi jim smluvenou mzdu?✝️ Nezkracoval jsi je na mzdě?✱ — Nezneužíval jsi jejich ochotu k vykonání svých zlých záměrů?✱ Nevydíral jsi je?✝️ — Neuvedl jsi je v nouzi propuštěním ze zaměstnání bez vážné příčiny?✱ — Nepřekážel jsi svým věřícím podřízeným v modlitbě, nařízených bohoslužbách, častějším přijímání sv. svátostí?✱ Nebo je od toho zrazoval, jejich zbožnosti se posmíval, je proto tupil?✱

 5. Otázky pro manžele vzhledem k jejich vzájemným povinnostem

  S jakým smýšlením a s jakou přípravou jsi vstupoval/a do stavu svatého manželství? — Nezlehčil/a jsi svůj manželský stav sváry, hádkami a zlořečením,✱ — rušením křesťanské počestnosti, zvláště před svou rodinou, rozloučením od stolu a lože vlastní vinou, civilním rozvodem?✝️

  Ptej se coby manžel, jak jsi zacházel se svou manželkou: Nermoutil jsi ji zbytečnými výčitkami?✱ — Neodepřel jsi jí nespravedlivě věci potřebné k domácímu hospodaření? — Netrápil a nepohoršoval jsi ji a sobě svěřené surovostí, hazardní hrou, opilstvím, nočním zdržováním se v hospodách apod.?✱ — Nepřipravil jsi rodinu o její jmění?✱ — Povzbuzoval jsi manželku k věrnému plnění křesťanských povinností a ctnostnému životu? — Nepřekážel jsi jí bez příčiny nebo dokonce proti své a její povinnosti v modlitbě, zpovědi, navštěvování chrámu Páně?✱ — Nežádal jsi od ní poslušnost v nedovolených, hříšných věcech?✱ — Staral ses pečlivě o výživu její i dětí, o důstojné bydlení?✱ — Byl jsi jí oporou v životních strastech? Nechoval ses k ní lhostejně a sobecky? — Nevěnoval jsi z lenosti čas, který patřil rodině, raději zábavě a radovánkám?✱ — Neupadl jsi v nějakou závislost (alkohol, drogy, hazard, internet, počítač, telefon, …), kvůli které jsi značně zanedbal svou povinnou péči o rodinu a její výživu?✝️

  Ptej se coby manželka, jak ses chovala k svému manželovi: Nepůsobila jsi mu mrzutosti? Nezarmucovala jsi ho svéhlavostí? — Nepopouzela jsi ho schválně a zlomyslně k zlosti? — Neodkrývala jsi jeho chyby a slabosti cizím lidem nebo dětem a příbuzným?✱ — Neponižovala jsi ho, neposmívala ses mu?✱ Snad dokonce před dětmi či dalšími osobami? Nedávalas mu hanlivé přezdívky? — Nezanedbávala jsi péči o domácnost, hospodářství, o děti?✱ Čím? Proč? S jakou škodou pro manžela a rodinu? — Dělala jsi bez vědomí manžela dluhy?✱ Kvůli čemu? — Nebo jsi promrhala jeho jmění hříšnou nádherou?✱ Nebo jsi bez jeho dovolení značnou část dala svým příbuzným, přátelům, dětem, které nebyly jeho, apod.?✱ — Poslouchala jsi ho ve spravedlivých požadavcích?✱

  Ptejte se oba, křesťanští manželé: Jak jste o povinnostech stavu svatého manželství poučeni? — Trvali jste ve svém stavu svatě, nebo jste společně činili nebo schvalovali nebo od sebe žádali něco zlého?✱

  Měli jste ve svém manželském intimním styku na zřeteli záměry Boží a zachovávali jste onen pořádek cudnosti a slušnosti, který vám ostatně již i hlas svědomí dává najevo?✝️ — Poradili jste se v pochybnostech u zbožných zpovědníků?✱ — Neodpírali jste jeden druhému bez vážné příčiny intimní styk?✝️ (Podrobněji viz též 6. a 9. přikázání níže.)

Legenda

✝️ = těžké hříchy

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ).

více zde

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde