Zpovědní zrcadlo ke zpytování svědomí

Sepsal Karel Fr. Průcha, rektor pražského arcibiskupského semináře

Upravil, rozšířil a doplnil Pavel Augustin a R. D. Radim Tutr

Zpovědnice

Nejsvětější vůle, slovo a přikázání Boží, jak dokládá apoštol Páně sv. Jakub (Jk 1,23–25.), je jako zrcadlo, které nám ukazuje naši pravou podobu, stav našeho svědomí. Duše kající musí proto nahlédnout do tohoto neomylného zrcadla, aby viděla, zda má na sobě skvrny a pohromy, zároveň ale i poznala onu novou podobu, jakou má sv. zpovědí a pokáním získat.

K tomu cíli a konci se ti podává následující zpovědní zrcadlo.

Nahlédni do něho, drahý křesťane, zpytuj své hříchy!

A. Všeobecné zpytování

Jest cesta, která zdá se člověku správná, ale konec její ke smrti vede. Př 16,25.

Nezdála se mně snad i cesta mého dosavadního pokání být pravou, ačkoliv byla snad ve skutečnosti bludná a záhubná?

Kdy jsem byl naposledy u svátosti pokání? Jaká byla tenkrát má zpověď? Nebyla snad mou vlastní vinou nedokonalá? Byla platná?

Jak jsem vůbec zpytovával své svědomí? — Jak jsem se zpovídával? — Jaká byla má lítost? — Jak opravdové a účinné bývalo mé předsevzetí k polepšení života? — Jakou práci jsem vykonal, jakých prostředků jsem užíval, abych alespoň poněkud polepšil svůj život? — Jak jsem užíval těch prostředků, které mi můj zpovědník nařídil nebo poradil? — Jak jsem vykonal mně uložené pokání? — Mám v sobě nějaký hříšný návyk? Od kdy? Učinil jsem mu od své poslední zpovědi nějakou přítrž? — Varoval jsem se dle možnosti nejbližších nebezpečí a příležitostí ke hříchu? — Uškodil jsem někomu na těle nebo na duši, na cti, dobrém jménu nebo majetku? — Hleděl jsem učiněnou škodu zase dle možnosti nahradit? — Smířil jsem se s těmi, které jsem snad urazil? — Nežiji s někým v nepřátelství?

A kterých hříchů jsem se od své poslední zpovědi dopustil? — V čem jsem se polepšil? Do jakých hříchů zpět klesl? Z jakého důvodu jsem do nich zpět klesl?

Ach, je tomu již tolik let, co se zpovídávám, — zpovídávám se tak často do roka, změnil-li se za tu dobu můj život? — Jakého ovoce, duchovního užitku mám z tolika svatých zpovědí?

Chtěl bych v nynějším stavu svého svědomí umřít? — Mohl bych dnes před soudnou stolici božskou směle přistoupit?

Chci tedy sám sebe soudit, abych nebyl odsouzen. Chci sobě všecka léta svá připomenout, dobrou životní zpověď vykonat.

B. Podrobné zpytování

1. O sedmi hlavních hříších

Má-li se stát všeobecná zpověď požehnaným základem a počátkem dokonalého napravení života, je zapotřebí pátrat i po kořeni a síle jednotlivých hříchů. Proto je vhodné uvažovat, jaké v sobě chováme zlé náklonnosti a vášně a jak mnoho se již rozrostly. Tyto základní náklonnosti označujeme obyčejně jako sedm hlavních hříchů. Ne tak, jako by každá sama o sobě byla již smrtelným hříchem, ale proto, že každá z nich se původem těžkých hříchů stane, jestliže se jí záhy a odhodlaně nepostavíme na odpor.

Je to takřka sedm pramenů, z nichž všechny hříchy a nepravosti prýští. Poslechni si tedy o nich tento krátký výklad a pilně zpytuj, která z těchto náklonností v tobě nejvíce panuje. Tu pak udej upřímně svému zpovědníkovi a pros o přiměřené prostředky k svému napravení.

 1. Pýcha je nezřízené přeceňování sebe samého tak, že sobě přivlastňujeme, co je od Boha, a že jiné nenávidíme.

  Z ní pak pochází:

  • Vypínavé přivlastňování si nebo opovážlivé bažení po věcech, které přesahují naši sílu a pravomoc.

  • Ctižádost, čili bezzubá dychtivost jiné předstihnout, o důstojnost nebo vážnost se s nimi přít.

  • Slávychtivost neboli malicherné bažení po lidské chvále. Ze slávychtivosti se rodí honosnost neboli vychloubačnost, marnivá chvástavost svými skutečnými nebo domnělými přednostmi (rodu, rozumu atd.). Dále též pokrytectví (licoměrnost), tj. touha zatajit, zapřít, omluvit své chyby a pro pochvalu se dělat ctnostným a obzvlášť pokorným.

  • Svéhlavost, která chce být vždy v právu a tvrdošíjně lpí na svém mínění, každému odmlouvá atd.

  • Hašteřivost a svárlivost, nesvornost, kyselost, nenávist, nesnášenlivost, neposlušnost.

  K pýše náleží též marnivé zalíbení v sobě samém, zakládání si na svých přednostech, schopnostech, inteligenci, vzdělání, vědomostech a vlohách, na své postavě, obratnosti, kráse a podobně. Dále nadýmavé uvažování a obdivování se, marnivost v řeči, obleku, v chůzi apod.

 2. Lakomství je nezřízená žádost po dosažení časných statků a po jejich zachování.

  Z toho se vyvozují:

  • Nepokoj duše, který brání myšlence na Boha a starosti o blaho duševní.

  • Nemilosrdnost s nouzi trpícími, úskok a podvod, lstivost aneb zchytralé kličky v slovech, křivopřísežnictví, zpronevěra a zrada, násilí. (Viz 7. přikázání Boží)

 3. Smilství je nezřízená žádost po tělesných rozkoších.

  Ono plodí:

  • Slepotu ducha, přenáhlení a nerozvážlivost, nestřídmou chtivost rozličného tlachání, oplzlé žerty a dvojsmysly, vrtkavost, nechuť k Bohu, lásku ke světu, ošklivení si budoucího věčného života, zoufalství apod. (Viz 6. a 9. přikázání Boží.)

 4. Závist je zármutek nad štěstím bližního, vzešlý z domněnky, že jsme jím sami nějak zkráceni. Nebo též radost z neštěstí bližního jako takového. Závist povstává z marnivosti, neboť marnivý člověk, když se snaží nad jiné vyniknout, bývá zarmoucen, zjistí-li, že jsou stejně váženi jako on nebo ještě více.

  Z toho pochází:

  • Nactiutrhání a pomlouvání, lichocení, radost ze škody druhého, žalost, když se mu dobře vede, nenávist k bližnímu apod. (Viz 5. a 8. přikázání Boží.)

 5. Nestřídmost (obžerství) je neuspořádaná chtivost pokrmu a nápoje.

  Z toho následují tyto hříchy:

  Požívání potravy z pouhé tělesné chtivosti nebo ve větší míře, než je zapotřebí, nebo požívání velmi drahých pokrmů a nápojů bez dostatečného důvodu. Konečně též přílišné bažení po chutném a lahodném jídle a pití (mlsnost).

  Z toho vzniká:

  • Otupělost ducha, neschopnost k řádné modlitbě a k svědomitému plnění svých povinností. Dále rozpustilá radost provázená nečistými choutkami, tlachavost, nepočestné žerty a dvojsmysly, pohlavní nečistota, chlípnost ve všech svých způsobech apod.

 6. Hněv (zlost) je silné pohnutí mysli nebo nezřízená touha po trestání někoho jiného.

  Zlostí hřešíváme takto:

  • Dáváme se unést hněvem a prchlivostí nebo trestáme příliš přísně, ze zištných ohledů, z pomsty apod. nebo trestáme viníka nenáležitým, nezákonným nebo nedovoleným způsobem atd.

  Prameny této nepravosti jsou: pýcha, lakomství a chlípnost.

  Neblahé následky ale bývají:

  • Nepřátelství, rozbroj, utrhačnost, nadávky, mstivost, radost z cizí škody, zlořečení, rouhačství, proklínání apod. a někdy i vražda. (Viz 5. přikázání Boží.)

 7. Lenost (co hlavní hřích) je ošklivost a nechuť k službě Boží, a sice kvůli s ní spojené námaze a přemáhání sebe samého.

  Žádná nepravost není tak nebezpečná nebo citelná jako tato, protože činí člověka tupým, bezcitným ke všem pohnutkám a důvodům se polepšit. To platí hlavně tehdy, pokud se lenost udržuje v mezích vlažnosti, zatímco není provázena jinými nápadnými hříchy a zločiny. Takový člověk totiž nepovažuje svou lenost za nepravost, nýbrž většinou jen za normální míru ctnosti („Nejsem sice světec, ale nekradu a ani jsem nikoho nezabil“), s kterou si přislibuje nakonec do nebe přijít.

  Žádná nepravost se Bohu neprotiví více než lenost. Tato nechuť k bohulibým a ctnostným skutkům je totiž vlastně nelibostí a ošklivostí vůči Bohu jakožto jejich původci, příčině a řediteli.

  Odtud vznikají:

  • Zlomyslnost jevící se v tom, že takový člověk všecka duchovní cvičení nenávidí nebo i lituje, že vykonal dobrý skutek, nebo božskými dobrodiními opovrhuje, když si např. přeje, aby se nikdy nenarodil nebo nepřišel k poznání Krista a jeho pravé Církve.

  • Vlažnost, když své duchovní povinnosti vykonává zřídka a jen ospale a nedbale, svátosti (zejm. sv. přijímání a sv. zpověď) přijímá se špatnou přípravou (často i svatokrádežně) nebo vůbec nepřijímá, slovo Boží nerad poslouchá atd.

  • Rozhořčenost na bližního, na rodiče, na duchovní vůdce, vůbec na každého, kdo vlažného napomíná k nábožnosti a k plnění křesťanských povinností.

  • Malomyslnost, protože se mu pro nedostatek dobré vůle všechno zdá být příliš obtížné.

  • Zoufalost, protože když nakonec ctnost zcela z mysli vypudil, je toho mínění, že ho Bůh opustil a on se nezvládne už nikdy polepšit.

  • Roztržitost ducha, kdy v myšlení na Boha nenalézá žádného potěšení, bloudí jako Kain, první zavrženec, a vyhledává všude, co by ho bavilo a uspokojilo. Před upřímným pohledem do svého srdce utíká, vyhledává zábavné společnosti a rozkoše, oddává se žvatlavosti a zjišťování marnivých novinek a zpráv. Namísto péče o svou duši marní veškerý volný čas zábavou (internet, televize, večírky, bary, smilstvo, …), kterou svého ducha sytí, a tak od sebe vzdaluje myšlenky na Boha a sebe samého.

Pilně tedy pátrej, kterému z naznačených hříchů jsi nejčastěji podléhal, které náklonnosti se v tvém srdci nejbujněji rozrostly, jakým způsobem tvé hříchy mezi sebou souvisí.

Přemýšlej upřímně nad svým dosavadním životem a nad stavem své duše. Nezoufej nad sebou a pamatuj, že každému hříšníkovi, který se upřímně kaje, Bůh svou milostí pomůže, aby měl sílu svůj dosavadní hříšný život napravit a nastoupit cestu pravého pokání, ctnosti a života v milosti Boží posvěcující. Již to, že čteš tyto řádky, je milost Boží a záleží na tvé součinnosti, bude-li tato milost marná k tvé ještě větší škodě, či plodná k tvému věčnému a i časnému štěstí.

Když ses nad svými špatnými náklonnostmi poctivě zamyslel a přitom si snad vzpomněl i na některá svá provinění nebo poznal zakořeněné neřesti, přistup k podrobnějšímu zpytování svědomí. Můžeš si nejdříve bez pomoci zpovědního zrcadla sám sepsat, jaké hříchy tě nejvíce tíží, poté přistup k zpytování dle jednotlivých přikázání. K tomu ti poslouží následující otázky a úvahy.

2. O desateru Božích přikázání

V následujícím výčtu za jednotlivými hříchy uvádíme tyto značky:

✝️ = těžké hříchy, které zůstávají těžkými, ať se konají v jakékoliv, i té nejmenší míře. [1]Latinsky označované jako "peccata gravia e toto genere suo" (Např. nenávist k Bohu, nevíra v Boha, křivá přísaha, smilstvo, apod.)

= těžké hříchy, které však mohou být zmírněny na hříchy lehké pro nepatrnost předmětu (parvitas materiæ). [2]Peccata gravia e genere suo non toto seu e genere simpliciter. (Např. u krádeže, byla-li hodnota odcizené věci jen malá; pomluvy, byla-li škoda vzniklá bližnímu na jeho dobrém jménu jen nepatrná; porušení postní újmy, byla-li míra překročena jen málo, apod.).

U lehkých hříchů zvláštní značku neuvádíme. Je však třeba pamatovat, že i samo o sobě lehce hříšné jednání se může stát těžce hříšným pro nějakou zvláštní okolnost, která při něm nastala. Viz poučení výše.

Také neuvádíme značku u doplňujících otázek, které následují po otázkách na některé hříchy.

První přikázání: V jednoho Boha věřit budeš (nebudeš mít jiných bohů mimo mne).

V tomto přikázání se velí, abychom v jediného pravého Boha věřili, a proto i v něho doufali, jeho milovali, ctili, a tak dosáhli věčného života. — Boha Otce ale nikdo nezná, než Syn, a komu to Syn zjevil. — A v tom záleží život věčný, abychom nejen Otce poznali, ale i kterého poslal, Ježíše Krista . [1]L 10,22; J 17,8. — Proto musí křesťan, katolický křesťan, toto první a všechna ostatní přikázání Boží podle učení a v Duchu Ježíše Krista a jeho sv. Církve znát a zachovávat.

Zkoumej se tedy, jestli a jak ses proti prvnímu přikázání prohřešil:

 1. Proti víře

  Víš vše, co musí katolický křesťan, jak výše vysvětleno, nevyhnutelně vědět a nepochybně za pravdu mít?✝️

  Přičinil ses ve svém mládí a později poznat pravdu a povinnosti sv. víry a rozmnožit své vědomosti v náboženství?✝️ — Nebo jsi naopak svou nevědomost lehkomyslným zanedbáváním a nezájmem sám zavinil?✝️

  Věřil jsi vždy vše, co nám Bůh skrze svatou katolickou Církev zjevuje a věřit přikazuje?✝️ Nehloubal jsi opovážlivě ve sv. tajemstvích víry a nevzbudil jsi o nich vlastní vinou ve svém srdci různé pochybnosti?✝️ — Zdržoval ses snad v těchto pochybnostech všetečně a dobrovolně?✝️ — Jak dlouho a z jakého důvodu jsi nehledal pomoci proti nim? Nebo jsi dokonce sám u jiných (a u jakých?) osob lehkovážně a neprozřetelně takovéto pochybnosti vzbudil✝️, — ve víře je zmátl? — Za jaké následky jsi v tomto ohledu zodpovědný? — Neodporoval jsi schválně poznané křesťanské pravdě nebo náboženské povinnosti, abys snad tím volněji mohl hovět svým žádostem?✝️

  Nevydal ses dobrovolně v nebezpečí víru zcela ztratit?✱ — Snad čtením knih odporujících katolické víře a mravům či sledováním takových videí, filmů, posloucháním katolické víře nepřátelských debat, rozhovorů apod.?✱ — Nebo nebezpečným stýkáním se s nevěřícími rouhači,✱ — nepotřebným a neprozřetelným, bližším spolčením se s jinověrci, [2]Stýkat se s jinověrci je tak dalece dovoleno, jak dalece to náš stav a úřad v občanském životě činí nevyhnutelným a láska křesťanská za povinnost ukládá. Ona totiž láska, která dle příkladu Samaritána, setká-li se dle řízení Božího s bližním, neptá se ho, zdali je Žid, Samaritán nebo pohan. — navštěvováním a posloucháním jejich kázání, přednášek apod.?✱

  Neprohřešil ses nějak pověrou a okultismem?✱ Např. vykládáním snů, karet, dotazováním se kyvadla, všelijakým zaříkáváním, zneužíváním svatých věcí k nešlechetnému úmyslu, užíváním talismanů, podvodnou důvěrou v neznámé divotvorné síly, vyvoláváním mrtvých, užíváním magie (a to i tzv. bílé), čtením horoskopů (ze zvědavosti, nebo jim opravdu přikládal víru?), cvičením jógy, bojových umění spjatých s východní spiritualitou apod.?✱ — Neúčastnil ses nějakých okultních či magických rituálů?✱ Za jakým účelem? Co je provázelo? — Nestal nebo nechtěl ses stát členem nějakých tajných společností?✱ Jakých?

 2. Proti naději

  Nepochyboval jsi o řízení Božím a jeho lásce, nehaněl jsi řízení prozřetelnosti božské, nereptal jsi v protivenstvích a souženích proti Bohu, nestěžoval sis hříšně na jeho věčné úradky?✱ — Nestaral ses příliš úzkostně o časné věci bez důvěry v Boha, jako by ses pouze na své vlastní síly a namáhání musel spolehnout?✱ — Nezanedbal jsi tímto nedostatkem povinné důvěry v Boha nějakým způsobem ono jediné, čeho je zapotřebí – modlitbu a služby Boží a vůbec péči o spasení své duše?✱ — Neočekával jsi od lidí, např. v nemoci od lékaře, více pomoci nežli od Boha?✱

  Nezoufal jsi zcela nad milostí Boží a jeho milosrdenstvím?✝️ — Snad myšlenkou nebo takovouto řečí: „Není možné, aby mi Bůh odpustil, aneb nelze, abych se polepšil“?✱ — Neoddával ses v pokušeních a vnitřních zkouškách vědomě a dobrovolně nemoudré malomyslnosti? — Neželel jsi přehnaně ztráty milých lidí, majetku?✱

  Nehřešil jsi naopak úmyslně na milosrdenství Boží, — neodkládal jsi pokání a polepšení života delší čas navzdory upomínání svědomí, nemyslil sis neb neříkával jsi: „Bůh je láska, on nemůže nikoho zatratit“?✱ Nebo: „Bůh je tak vyvýšený, on nemá zapotřebí trestat hříchy a poklesky svých tvorů“?✱

 3. Proti lásce

  Uvažoval jsi častěji o Božích dobrodiních? — Vzdával jsi Bohu díky za to, že tě stvořil, vykoupil, v jedině pravou Církev povolal, — tvou duši i tvé tělo nadal schopnostmi, — na cestu milosti tě svatým křtem uvedl, dalšími milostmi tě obdařil, aby tvá duše dosáhla věčného spasení?

  Vzbuzoval jsi častěji alespoň dobrý úmysl, že chceš ke cti a slávě Boží, z lásky k němu vše konat a snášet?

  Nebyls nedbalým, lhostejným k svému věčnému spasení,✱ ke křesťanské dokonalosti? — Neprotivil ses tvrdošíjně vnitřnímu napomínání a výstrahám Božím?✱ — Nevzpouzel ses snad zjevně proti Bohu, nesetrvával jsi úmyslně po delší čas v nekajícnosti?✝️ — Nechoval jsi ve svém srdci nenávist k Bohu?✝️

  Nedával jsi pozemským statkům, bohatství, zdraví, důstojnosti, cti, lidské přízni a pochvale přednost před Bohem a jeho milostí?✱ — Nebyl jsi hned hotov hřešit a raději milost Boží ztratit nežli nějakou vezdejší ztrátu trpět nebo pozbýt přízně jiných lidí?✝️

  Nezapomínal jsi častěji vzbuzovat tři božské ctnosti, víru, naději a lásku, zvláště ale v pokušení a v nebezpečí těla i duše?✱

 4. Proti povinné úctě k Bohu

  Nezanedbal jsi častěji a dobrovolně nebo nevynechal jsi po delší čas zcela modlitbu?✱ — Modlíval ses též ráno, večer, před jídlem, někdy během dne, při práci, zvlášť ale v pokušení? — Nepoddával ses dobrovolně a nedbale roztržitosti při modlitbě, z nedostatku bázně Boží a nábožnosti?

  Nezanedbal jsi přijmout sv. svátosti a konat jiná zbožná cvičení, ke kterým jsi měl i čas, i příležitost? — Přijal jsi svátost biřmování?✱ Pokud ne, tak proč? Neopovrhoval jsi touto svátostí?✝️ — Nespáchal jsi nějakou svatokrádež nehodným přijetím některé svátosti?✝️ Zkoumej ještě své minulé zpovědi a stav svého svědomí, v jakém jsi přistoupil k svatému přijímání,✱ — k svatému biřmování,✱ — vstoupil v katolické manželství.✱

Druhé přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo.

Jméno Boží se sice každým hříchem zlehčuje, čili zneuctívá, zvláště se to ale stává každým rouháním se Bohu a nešetrností k sv. náboženství, nadužíváním přísahy a slova Božího, konečně porušováním učiněných slibů.

Zpytuj se tedy, jestli a jak jsi hřešil:

 1. Rouháním se Bohu

  Nevypouštěl jsi z úst třebas jen v zlosti všelijakých rouhání proti Bohu a jeho dokonalostem?✱ — Neužíval jsi svatých předmětů, tj. křížů (krucifixů), svátostí (sakramentů) apod. ke klení a zlořečení?✝️ Klel jsi z vnitřní zášti?✝️ A přál sis skutečně ono zlé, které jsi při tom slovy pronášel?✝️ — Neužíval jsi jména Ježíš a svatých lehkovážně a neuctivě? A stalo se to u tebe snad již zvykem? — Neproklínal jsi zemřelých?✱

  Neříkal jsi třeba i bez zlého úmyslu „čert tě vem“ apod.? — Nemluvil jsi pohoršlivě nebo s posměchem o náboženství a pobožnosti, o Církvi, o jejích ustanoveních a obřadech, o kněžích a vůbec zasvěcených osobách, místech a předmětech, o Bohu?✱ Nežertoval jsi o nich zlomyslně, neposmíval ses jim nebo neposlouchal jsi se zalíbením takových žertů a posměšků?

  Nestyděl ses za svou víru a nezanedbal jsi z bázně před lidmi některých cvičení a zvyků katolické pobožnosti a neostýchal ses jméno Boží upřímně vyznat a svaté víry dle povinnosti a možnosti se zastávat? — Nezapřel jsi svou katolickou víru, když jsi na ni byl někým přímo tázán?✝️

 2. Zlým užíváním přísahy

  Nebral jsi bez potřeby v malicherných věcech za svědky Boha, svou duši apod.?✱ — Navykl jsi takovéto přísaze? Snad se zlořečením sebe samého nebo svého bližního?✱ — Nepřísahal jsi pomstít se nebo spáchat něco zlého?✝️

  Nesložil jsi křivé přísahy✝️ nebo nepotvrdil jsi přísahou věci pochybné za jisté?✱ — Jakých následků měl tento hřích? — Neporušil jsi zpronevěřilostí, neopatrnou mluvou apod. svou úřední přísahu?✱ — Nesvedl jsi jiné k zbytečnému, křivému, hříšnému přísahání nebo k porušení přísahy?✱

 3. Porušováním učiněných slibů

  Neporušil jsi vlastní vinou manželský slib?✝️ — Jaké následky máš proto na svědomí? — Nečinil a neporušil jsi lehkovážně i jiné sliby?✱

  Neučinil jsi Bohu slib neupřímně a bez náležitého uvážení?✱ — Vyplnil jsi věrně své platné sliby a závazky?✱ — Nezměnil jsi je sám podle své chuti nebo neodkládal jsi je bez spravedlivé příčiny vyplnit?

  Nezavázal ses k nějaké nespravedlnosti? Např. někomu ublížit, cizích hříchů se účastnit apod.?✱

Třetí přikázání: Pomni, abys den sváteční světil.

Bohu zasvěcený den se světí povinnou a nábožnou účastí při veřejných bohoslužbách a vykonáváním bohulibých skutků. Zlehčuje a zneuctívá se naopak těžkou, zapovězenou prací a zlým užíváním dovoleného odpočinku k hříšným skutkům.

Zpytuj se tedy, jestli a jak ses prohřešil:

 1. Vzhledem k povinnému svěcení tohoto dne

  Nezanedbal jsi svou vlastní vinou [1]Od povinné účasti na mši sv. omlouvá 1. nemožnost fyzická (upoutání na lůžko, pobyt na místech, kde se mše sv. neslouží, nutné zaměstnání – např. v dopravě či zdravotnictví, …), 2. nemožnost mravní (nemoc a rekonvalescence, velká vzdálenost do kostela, hlídání malých dětí), 3. láska křesťanská (posluhování nemocnému, pomoc bližnímu při živelní pohromě apod.). V pochybnostech se poraď se zpovědníkem. v neděli a ve svátek mši svatou?✝️ — Nevydal ses dobrovolně v nebezpečí mši sv. zanedbat, např. nějakým povyražením nebo návštěvou hospody apod.?✱ — Nepřicházel jsi z nedbalosti na mši svatou pozdě?✱ [2]Přijít vlastní vinou sice pozdě na mši sv., ale pořád ještě před obětováním (část mše sv. začínající po evangeliu, příp. kázání), není ještě těžký hřích. Přijít až po obětování, a tak zanedbat značnou část mše sv., již těžkým hříchem je. — Dával jsi alespoň na hlavní části mše svaté pozor a byl jsi při ní vůbec pobožný?✱ — Nehřešil jsi v chrámu Páně neslušným chováním, dobrovolnou roztržitostí, hříšnými myšlenkami, nestoudnými pohledy, zbytečným rozmlouváním nebo nečistým úmyslem?✱ Nenechal jsi své vlastní děti, aby rušily ostatní věřící? — Nepřijímal jsi sv. přijímání bezmyšlenkovitě, na ruku?✱

  Navštěvoval jsi rád dle možnosti i jiné služby Boží a světil jsi neděle a svátky modlitbou a nábožným (duchovním) čtením, skutky křesťanské lásky, např. navštěvováním nemocných, almužnou apod.? — Nezdržel jsi od bohoslužby svým slovem nebo příkladem též jiné osoby?✱

 2. Vzhledem k zneuctění

  Nekonal jsi za dnů zasvěcených Bohu těžké práce bez svrchované potřeby, bez zvláštního dovolení, k pohoršení jiných?✱ — Sváděl jsi snad i jiné lidi k zapovězené práci?✝️ — Nepromrhal jsi bez potřeby Bohu zasvěcený čas nepotřebným kupováním a prodáváním věcí nebo zbytečným cestováním?✱ — Netrávil jsi právě ony dny Páně v hříších (obžerství, opilství, marnotratná hra, rozpustilý tanec a zábava, hříšné povyražení, navštěvování nevhodných podniků, noční toulky apod.)?✱

Čtvrté přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

Toto přikázání zahrnuje v sobě předně povinnosti k rodičům a jejich zástupcům, k duchovním i světským představeným.

Obráceně se ale mohou zpytovat i křesťanští rodiče a představení vzhledem k svým dětem a podřízeným a při této příležitost také každý člověk vzhledem k povinnostem svého stavu a zaměstnání. Zvláštní otázky pro některá povolání (řemeslník, obchodník, lékař, právník, voják, atd.) nalezneš níže ke konci zpovědního zrcadla.

Následují rozličné otázky:

 1. Otázky pro děti vzhledem k rodičům

  Nejednal jsi proti povinné poslušnosti svých rodičů nebo jejich zástupců? V jakých věcech? Snad v takových, které ti mají povinnost zakazovat, jako např. nedovolené známosti,✱ zlé společnosti,✝️ noční toulky,✱ čtení nebezpečných knih,✱ sledování nevhodných pořadů, filmů apod.?✱ — Nezacházel jsi s nimi hrubě?✱ Nerozhněval jsi je zlomyslně? Nezlořečil jsi jim?✝️ — Neodmlouval jsi jim zpupně, nedělal jsi jim mrzutosti, hanbu, nermoutil jsi je svým nepořádným, hříšným životem?✱ — Nevyčítal jsi jim nelaskavě jejich chyby a slabosti? — Neroznášel jsi jejich poklesky nebo jsi je snad nepomlouval?✱ — Neposmíval ses jim,✱ — neopovrhoval jsi jimi,✱ — nestyděl ses za ně pro jejich nízký stav, chudobu, nemoc apod.?✱ — Neobelhával a nešidil jsi je v něčem,✱ — a v čem? Nezatajil jsi před nimi něčeho nesprávného a nebezpečného?✱ Neodcizil jsi jim něco, a jestliže ano, co jsi jim odcizil?✱ — Neopustil jsi je v nouzi a nemoci?✝️ — Nepřál jsi jim nějakého neštěstí nebo i smrti?✝️ — Modlil ses za ně a staral ses všemožně o to, aby z tohoto světa neodešli bez přijetí sv. svátostí?✱ — Vyplnil jsi věrně jejich poslední vůli a nedopustil ses při tom žádného bezpráví proti ostatním dědicům?✱ — Snažil ses po jejich smrti jejich chyby napravit modlitbou, almužnou, všemožným nahrazováním nespravedlivě nabytého majetku a jinými bohulibými skutky?✱ — Nebo jsi snad zemřelé rodiče ještě pomlouval?✱

 2. Otázky pro podřízené vzhledem k jejich představeným

  Nejednal jsi nějakým způsobem proti povinné vážnosti a úctě k svým představeným, vychovateli, učiteli, zaměstnavateli, duchovnímu správci, světské vrchnosti? Neobelhával, nešidil jsi je, nehaněl jsi lehkovážně a zlomyslně jejich správu?✱ Neprotivil ses zpupně jejich nařízením, nerozšiřoval jsi jejich chyby, nepomlouval jsi je?✱

  Pracoval jsi svědomitě, snažil ses pilně jako učeň či student získat potřebné vědomosti a dovednosti, jako dělník konat svou práci, jako zaměstnanec své zaměstnání? — Nepůsobil jsi zlomyslně mezi společníky nepokoj a sváry?✱ — Neuškodil jsi zlomyslně zaviněnou nedbalostí svému zaměstnavateli nebo někomu, kdo si tě najal na nějakou práci?✱ — Neodcizil nebo nezadržel jsi jim něco pod záminkou náhrady za příliš nízké ohodnocení?✱ — Obnáší to za celý čas větší částku?✝️ — Nenechal ses upotřebit k hříšné službě, ačkoliv sis vědom, že máme více poslouchat Boha než lidi?✱ — Nepřipravil jsi žádného z kolegů zlomyslně o práci, nevypudil jsi ho ze zaměstnání (např. šikanou, posměchem, pomluvami apod.)?✝️ — Zamlčel jsi snad jejich krádež nebo zlé chování?✱ Nebo se toho dokonce účastnil?✱

  Nezlořečil jsi, coby poddaný a úd sv. Církve, duchovní a světské vrchnosti?✱ Neponoukal jsi jiné lidi k nevěře, k zpupnosti?✱ — Nerozšiřoval jsi bezbožné a odbojné zásady, spisy, články, videa apod.?✱ — Neodváděl jsi nebo odmítal platit spravedlivé daně, cla a podobné poplatky?✱ — Nehovořil jsi zbytečně o chybách církevní vrchnosti?✱

 3. Otázky pro rodiče vzhledem k dětem

  Staral/a ses snažně jako otec, matka o tělesná a duchovní dobra svých dětí?✱

  Pečoval jsi svědomitě o jejich život a jejich zdraví?✱ — Staral ses, jak jsi povinen, o jejich zachování, pokrm, oblečení, vychování a budoucí zaopatření?✱

  Dbal jsi o to, aby jim byl udělen v náležitý čas svatý křest a ostatní sv. svátosti?✝️ — Obětoval jsi je častěji Bohu? — Vedl jsi je častěji k modlitbě a jiným domácím pobožnostem, k navštěvování chrámu Páně, — k častější zpovědi? Nebo jsi je od toho dokonce odrazoval, činil jim překážky, dával jim v tom špatný příklad?✱ — Zajistil jsi jim potřebné vzdělání, vedl jsi je již od mala ke křesťanské pracovitosti? Vysvětlil jsi jim, že ve škole je jim mnoho věcí podáváno z nepravdivého nevěreckého pohledu, a poskytl jim pravdivý katolický pohled na věc? — Nebyl jsi příliš shovívavý k jejich chybám, zvláště lži, odmlouvání, lenošení apod.?✱ Nebo jsi je naopak příliš přísně trestal, — v zuřivosti, káral je nadávkami a klením?✱ — Nedával jsi ze zaslepené lásky jednomu dítěti přednost před ostatními? — Bděl jsi dle možnosti nad nevinností svých dětí (i malých)?✱ — Chránil jsi je přísným dohledem a domácím pořádkem před zlými společnostmi, podezřelými známostmi, záhubnou hrou, nemravným internetovým obsahem, nemravnými časopisy a televizními pořady, před nočními toulkami?✱ — Nenaváděl jsi je k nějakému hříchu?✱ — Nedával jsi jim špatný příklad a pohoršení necudnými řečmi nebo skutky, nadáváním a pomlouváním?✱ — Ponechal jsi jim při volení životního stavu náležitou svobodu?✱ Nenutil jsi je k manželskému sňatku nebo k duchovnímu stavu?✝️ Nečinil jsi jim nespravedlivé překážky v jejich povolání? — Varoval jsi je před manželstvím s nevěřícími, nekatolíky a vůbec osobami pro ně nevhodnými?✱ Nepovzbuzoval jsi je k uzavření sňatku s nevhodnými osobami pro jejich bohatství, slávu apod.?✱

 4. Otázky pro představené vzhledem k jejich podřízeným

  Nezanedbal jsi svou povinnost starat se dle možnosti o časné a duchovní potřeby svých podřízených? — Trestal jsi jejich chyby a odměňoval jejich ctnosti spravedlivě a bez ohledu na osoby?✱ — Jakožto úředník, politik apod., ujal ses ve svém jednání chudých a nevinných?✱ — Neutiskoval jsi vdovy a sirotky?✝️

  Jakožto hospodář (hospodyně), mistr, zaměstnavatel apod., byl jsi ke svým podřízeným laskavý, trpělivý a mírný? Byl jsi k nim spravedlivý a dostál vždy svému slovu?✱ — Nepřetěžoval jsi je v práci?✱ Neukládal jsi jim v neděli a ve svátek zakázané práce?✝️ — Nezadržoval jsi jim smluvenou mzdu?✝️ Nezkracoval jsi je na mzdě?✱ — Nezneužíval jsi jejich ochotu k vykonání svých zlých záměrů?✱ Nevydíral jsi je?✝️ — Neuvedl jsi je v nouzi propuštěním ze zaměstnání bez vážné příčiny?✱ — Nepřekážel jsi svým věřícím podřízeným v modlitbě, nařízených bohoslužbách, častějším přijímání sv. svátostí?✱ Nebo je od toho zrazoval, jejich zbožnosti se posmíval, je proto tupil?✱

 5. Otázky pro manžele vzhledem k jejich vzájemným povinnostem

  S jakým smýšlením a s jakou přípravou jsi vstupoval/a do stavu svatého manželství? — Nezlehčil/a jsi svůj manželský stav sváry, hádkami a zlořečením,✱ — rušením křesťanské počestnosti, zvláště před svou rodinou, rozloučením od stolu a lože vlastní vinou, civilním rozvodem?✝️

  Ptej se coby manžel, jak jsi zacházel se svou manželkou: Nermoutil jsi ji zbytečnými výčitkami?✱ — Neodepřel jsi jí nespravedlivě věci potřebné k domácímu hospodaření? — Netrápil a nepohoršoval jsi ji a sobě svěřené surovostí, hazardní hrou, opilstvím, nočním zdržováním se v hospodách apod.?✱ — Nepřipravil jsi rodinu o její jmění?✱ — Povzbuzoval jsi manželku k věrnému plnění křesťanských povinností a ctnostnému životu? — Nepřekážel jsi jí bez příčiny nebo dokonce proti své a její povinnosti v modlitbě, zpovědi, navštěvování chrámu Páně?✱ — Nežádal jsi od ní poslušnost v nedovolených, hříšných věcech?✱ — Staral ses pečlivě o výživu její i dětí, o důstojné bydlení?✱ — Byl jsi jí oporou v životních strastech? Nechoval ses k ní lhostejně a sobecky? — Nevěnoval jsi z lenosti čas, který patřil rodině, raději zábavě a radovánkám?✱ — Neupadl jsi v nějakou závislost (alkohol, drogy, hazard, internet, počítač, telefon, …), kvůli které jsi značně zanedbal svou povinnou péči o rodinu a její výživu?✝️

  Ptej se coby manželka, jak ses chovala k svému manželovi: Nepůsobila jsi mu mrzutosti? Nezarmucovala jsi ho svéhlavostí? — Nepopouzela jsi ho schválně a zlomyslně k zlosti? — Neodkrývala jsi jeho chyby a slabosti cizím lidem nebo dětem a příbuzným?✱ — Neponižovala jsi ho, neposmívala ses mu?✱ Snad dokonce před dětmi či dalšími osobami? Nedávalas mu hanlivé přezdívky? — Nezanedbávala jsi péči o domácnost, hospodářství, o děti?✱ Čím? Proč? S jakou škodou pro manžela a rodinu? — Dělala jsi bez vědomí manžela dluhy?✱ Kvůli čemu? — Nebo jsi promrhala jeho jmění hříšnou nádherou?✱ Nebo jsi bez jeho dovolení značnou část dala svým příbuzným, přátelům, dětem, které nebyly jeho, apod.?✱ — Poslouchala jsi ho ve spravedlivých požadavcích?✱

  Ptejte se oba, křesťanští manželé: Jak jste o povinnostech stavu svatého manželství poučeni? — Trvali jste ve svém stavu svatě, nebo jste společně činili nebo schvalovali nebo od sebe žádali něco zlého?✱

  Měli jste ve svém manželském intimním styku na zřeteli záměry Boží a zachovávali jste onen pořádek cudnosti a slušnosti, který vám ostatně již i hlas svědomí dává najevo?✝️ — Poradili jste se v pochybnostech u zbožných zpovědníků?✱ — Neodpírali jste jeden druhému bez vážné příčiny intimní styk?✝️ (Podrobněji viz též 6. a 9. přikázání níže.)

Páté přikázání: Nezabiješ.

Tímto přikázáním se zapovídá škodit jiným nebo sobě samému na těle nebo na duši nebo sebe nebo jiného zabít.

Zpytuj se tedy, jestli a jak jsi proti tomuto přikázání hřešil:

 1. Myšlenkami a žádostmi

  Hřešil jsi zlostnou myslí, — tajnou záští, — dobrovolnou nelaskavostí — vnitřní nenávistí?✱ — Kolikrát asi ses vnitřní zlosti poddal? Jak často tajnou nenávist obnovil? — Proč, jak dlouho a proti kterým osobám jsi ji v srdci nosil?

  Nevzbudil jsi v sobě tajné přání, zlou žádost se pomstít?✱ A jakým způsobem? — Nepřál jsi sobě nebo svému bližnímu něco zlého?✱ — Nechtěl jsi to dokonce sám spáchat,✱ — a co to bylo? — Neradoval ses zlomyslně z neštěstí bližního, jeho škody, zarmoucení apod.?✱ — Nezarmucoval ses zlomyslně nad jeho zdarem a spokojeností?✱ — Nezáviděl jsi mu jeho štěstí, jeho schopnosti, nábožnost, dobré jméno, časné požehnání, zdraví apod.?✱ — Byl jsi hotov ze srdce odpustit těm, kteří tě urazili, a úplně se s nimi usmířit?✝️ Nebo jsi jich nechtěl pozdravovat, nechtěl jsi je ani vidět?✱ — Trval jsi s nimi schválně v nepřátelství?✝️ Jak dlouho?

 2. Slovy a skutky

  Neprojevoval jsi slovy nebo netrpělivou, prudkou, hořkou, pichlavou, hrubou, uštěpačnou řečí svou zlost a nelibost, zášť a nenávist, nelaskavost k bližnímu?✱ — Tupením, nadáváním, posmíváním, zlořečením, hrozbami apod.?✱ — Jakých následků měly takovéto zlé řeči pro tebe a tvého bližního?

  Nejsi sám nebo skrze jiné vinen smrtí svého bližního?✝️ Nezkrátil jsi život nebo neuškodil na zdraví sobě nebo jiným✱ — velkou závistí a prudkou zlostí, ustavičným, zkormouceným a dlouhým nepřátelstvím,✝️ — necudným životem,✝️ — častou nestřídmostí a požíváním škodlivých pokrmů a nápojů✱ — nemírným kouřením — užíváním marihuany nebo jiných narkotik✱ — rvačkami a poraněním,✱ — trestuhodnou lehkovážností a neopatrností při lezení, běhání, koupání, řízení vozidla✱ — přetížením sebe nebo jiných těžkou prací apod.?✱

  Nepodstoupil/a jsi umělou sterilizaci jakožto prostředek pro zabránění početí?✝️ Nepodporoval jsi v tom druhého/druhé?✝️

  Nepodstoupila jsi umělý potrat?✝️ Nemáš na něm účast u jiných osob?✝️ Nespolupracoval/a jsi při něm nebo k němu jiné nepodporoval/a?✝️ Nenabádal/a jsi k němu jiné?✝️ Nebo jsi k jejich rozhodnutí k němu mlčel/a?✝️

  Neschvaloval jsi tzv. euthanasii?✝️ Neuvažoval jsi sám nad ní? Neopomenul jsi od ní odrazovat ty, kteří o ní uvažovali?✝️ Nebo jsi k ní dokonce jiné sám nabádal?✝️

 3. Zanedbáním skutků povinné lásky

  Přičinil ses upřímně milovat svého bližního bez rozdílu, ať je tvůj přítel, nebo nepřítel, toho nebo onoho náboženství?✱ — Byl jsi vždy laskavý, ochotný, služebný ke každému, s kým tě Bůh svedl? — Byl jsi útrpný, dle možnosti štědrý a milosrdný k chudým, souženým, nemocným? — Byl jsi mírný, trpělivý, pokoje milovný v chování k druhým? — Vděčný k dobrodincům? — Snažil ses modlit i za ty, kteří tě urazili?

 4. Pohoršováním a účastí v cizích hříších

  Neuškodil jsi svému bližnímu na jeho drahé, nesmrtelné duši tím, že bys mu dával pohoršení, např. zlými řečmi, písničkami, obrazy, knihami, filmy, necudným, nestoudným oblečením (hluboký výstřih, odhalená ramena, kolena, příliš upínavé oblečení) a chováním, zlým příkladem?✱ Neurazil a nezkazil jsi zejména nevinné duše hříšnými žerty nebo jinými věcmi?✝️ — Nebyl jsi příčinou cizích hříchů, k nimž jsi radil, — které jsi poručil, — ke kterým jsi svolil, — k nim lákal, — je schvaloval, k nim mlčel (kde jsi jim přece napomínáním nebo povinným udáním mohl zamezit), — jich netrestal (co otec, matka, představený), — je hájil, — nebo v nich měl zcela podíl, např. tím, že jsi hřešil zároveň s bližním, že jsi tajil, kupoval a prodával ukradené věci apod.?✱ — Z jakých následků se proto máš před Bohem a před lidmi zodpovídat? — Co jsi konal, co můžeš ještě nyní vykonat, aby dané pohoršení bylo odstraněno nebo další účasti v cizích hříších učiněna přítrž?

Šesté a deváté přikázání: Nesesmilníš. — Nepožádáš manželky bližního svého.

Ve vlastním slova smyslu smilstvo (lat. fornicatio) znamená pohlavní styk mezi dvěma osobami, které spolu neuzavřely platné manželství.

Cizoložství (adulterium) je smilstvo, při kterém je navíc alespoň jedna z osob v manželství s někým jiným.

Přikázáním šestým a devátým se však kromě toho zakazují jakékoliv (vnější i vnitřní) hříchy chlípnosti neboli pohlavní nečistoty (lat. luxuria ), tedy:

 • každé dobrovolné (třeba i jen v myšlenkách) vyhledávání pohlavní rozkoše (ať už sám se sebou, nebo s jinými osobami) mimo řádné manželství,
 • užívání pohlavního pudu v manželství mimo Bohem stanovený řád.

Hříchy chlípnosti jsou dvojího druhu:

 1. Dovršené

  (luxuria completa vel consummata), vedou-li k úplnému pohlavnímu uspokojení. Tedy smilstvo (fornicatio) a dále hříchy protipřirozené: masturbace (sám nebo s další osobou), zabraňování početí (přerušovaná soulož, užití umělé antikoncepce ve všech jejích formách), sodomie (homosexuální, lat.sodomia perfecta, ale i mezi mužem a ženou, tzv. sodomia imperfecta), bestialita (pohlavní styk se zvířetem).

 2. Nedovršené

  (luxuria non-completa), kam řadíme jmenovitě necudné doteky (na vlastním nebo cizím těle), pohledy, řeči či necudnou četbu, poslech, sledování filmu.

Je-li nedovolené tělesné potěšení v nich přímo chtěné (luxuria directa et in se volita), jsou všechny vědomé a dobrovolné hříchy chlípnosti, ať už dovršené, nebo nedovršené, ať už vnější (slova a skutky), nebo vnitřní (myšlenky a žádosti), vždy hříchy těžkými, byť by trvaly jen krátkou dobu.

Jsou-li hříchy chlípnosti nepřímo chtěné (luxuria indirecte volita), tedy způsobené jinou činností (řeč, pohled, četba), kterou vykonáváme za jiným účelem než pro pohlavní rozrušení, připouští nepatrnost předmětu, a nemusí tak dosahovat těžkého hříchu, podle toho, jakou měrou je ta která činnost k probuzení nečisté žádostivosti schopna působit.

Věc se více vyjasní v otázkách níže.

U hříchů proti 6. a 9. přikázání často nastává nějaká další okolnost, která jejich druh mění a hřích činí vícenásobným. To platí i pro hříchy vnitřní (nečisté myšlenky či představy). K úplnosti zpovědi je proto třeba tyto hříchy jasně vyznat a nezahalovat je do neurčitých slov. [3]Jan Gerson (1363–1429) říkával, že mnozí křesťané na věky hynou pro hříchy proti čistotě, buď že je ve zpovědi zamlčí, buď že se z nich vyznávají bez lítosti, nebo je vyznávají zahaleně a neurčitě.

Zpytuj se, jestli a jak ses proti těmto dvěma přikázáním prohřešil:

 1. Zlými myšlenkami a žádostmi

  Nevzbuzoval jsi rád ve svém srdci necudné myšlenky a obrazy?✱ — Vydal ses snad schválně nebo z trestuhodné lehkovážnosti v nebezpečí být k takovýmto nečistým myšlenkám a žádostem sveden?✱ Např. přítomností a účastí v neslušném tanci,✱ — navštěvováním pohoršlivých divadelních her nebo zlých společností,✝️ — díváním se na necudné obrazy, sochy, fotografie, videa, filmy,✝️ — čtením oplzlých knih a spisů,✝️ — nestřídmostí v jídle a pití, nočním potulováním apod.?✱ — Představoval sis schválně nečisté věci nebo jednání a hledal jsi v tom potěšení?✝️ — Svolil jsi snad vždy k takovémuto pokušení? — Jak dlouho ses při tom asi zdržoval? — Nebo je to u tebe již návyk, tímto způsobem zlými myšlenkami a žádostmi hřešit? — Od kdy tomu tak je? — Jaké z toho na sobě shledáváš následky? — Ubíraly se snad tvé necudné myšlenky a žádosti k osobám vdaným/ženatým, příbuzným, zasvěceným či k sodomii nebo bestialitě?✝️ — Měl jsi někdy spolu s necudnými představami také tajnou žádost nedovolené skutky spáchat?✝️ A které?

 2. Zlými řečmi a skutky

  Neposlouchal jsi rád dvojsmyslné necudné řeči nebo žerty?✱ — Nesmál ses při tom z hříšného zalíbení?✝️ Nebo jsi sám k nim schválně zavdal příčinu a rád jsi tak sám mluvil?✱ — Trvalo to obyčejně déle? — Nemělo to žádných následků, které sis snad přál? — Od kdy a jak často jsi tímto způsobem hřešíval? — Nesledoval jsi pornografické materiály?✝️ Nenapomáhal jsi k jejich sledování i jiným osobám?✝️ Nešířil jsi je nebo nevyráběl?✝️ — Nehřešil jsi nestydatými posunky a nečistým pohledem na jiné osoby?✱ — Jaké myšlenky nebo záměry jsi při tom míval? — Jaký byl toho následek? — Svedl jsi jiné k necudnému jednání?✝️ — Koho? — K jakému skutku? — Nebyl ten hřích spojen se zvláštními okolnostmi, kterými se zvětšil nebo dvojnásobně trestuhodným stal (hřích s osobou ženatou/vdanou, zasvěcenou, příbuznou, stejného pohlaví, nevinnou, …)?✝️

  Nedotýkal ses pro potěšení sebe nebo druhých na necudných místech těla?✝️ — Nenechal jsi druhé, aby se tě necudně dotýkali?✝️ — Vedly takové doteky k úplnému uspokojení?✝️

  Nevyhledával a neměl jsi nedovolené a hříšné známosti?✝️ Dopustil ses smilstva nebo cizoložství?✝️ — Žil jsi intimně s osobou, s kterou jsi neuzavřel před Církví platné manželství?✝️ — Jak dlouho? K jakým hříchům jsi tím zavdal příčinu? — Jakých následků měly tvé hříchy? — Svedl jsi někoho lstí, podvodným lichocením, dary nebo mocí k hříchu?✝️ — Byla to snad nevinná nebo jaká jiná osoba? — Hleděl jsi dle nejlepšího vědomí a svědomí, jak jen možno, zase vynahradit škodu, která tobě nebo společníkovi tvé viny z hříchu povstala?✝️ — Provozoval/a nebo podporoval/a jsi prostituci?✝️ — Nedonutil jsi někoho násilím nebo výhružkami k chlípným skutkům?✝️

  Pro manžele: Nezabraňovali jste početí užíváním jakékoliv formy antikoncepce či přerušovanou souloží?✝️ Nedopouštěli jste se při manželském aktu jiných nedovolených praktik?✝️ Nepodstoupila jsi umělé oplodnění?✝️ Neradil/a jsi k němu?✝️ Nenutil/a jsi k němu nebo nenabádal/a svou/svého manželku/manžela?✝️

  Co zde schází, to provinilí ze svého srdce snadno doplní. Pochybují-li o něčem, ať se zeptají svého zpovědníka.

Sedmé a desáté přikázání: Nepokradeš. — Nepožádáš statku bližního svého.

Krádež je hříchem těžkým, jakmile je škoda vzniklá bližnímu značná. Za takovou považujeme sumu, která by stačila k obstarání průměrné jednodenní obživy bližního a jeho rodiny (relativa norma materiae gravis). Záleží tedy na tom, kdo byl poškozen, zda člověk chudý, či bohatý, jeden, nebo více zároveň apod. Průměrnou míru takto určeného značného předmětu můžeme dnes (r. 2021) stanovit přibližně na 500 Kč.

Od jisté sumy (absoluta norma materiae gravis) je však krádež hříchem těžkým bez ohledu na to, komu škoda vznikla. Za takovou sumu v našich poměrech (r. 2021) můžeme považovat asi 5000 Kč.

Je také třeba mít na vědomí, že i menší krádeže srůstají dohromady v krádež větší, je-li jimi tentýž bližní poškozen nebo má-li zloděj v úmyslu postupně nashromáždit větší částku.

Pamatuj, že věci odcizené nebo poškozené je třeba vždy vrátit nebo nahradit. Je-li škoda značná, zavazuje i povinnost náhrady pod těžkým hříchem. V pochybnostech o povinnosti náhrady nebo o vhodném způsobu jejího provedení se poraď se zpovědníkem.

Zpytuj se, zdali a jak jsi:

 1. Cizí majetek sobě nespravedlivě přivlastnil

  Nepřivlastnil jsi sobě potají nebo násilím cizí jmění?✱ — Komu a co jsi odcizil? — Neměl jsi při svých nepatrných, ale častých krádežích úmysl nashromáždit si větší, významnou část?✝️ — Nešidil jsi někoho při koupi nebo prodeji, v míře a váze nebo v účtech?✱ — Nebral jsi nespravedlivé úroky ze svých peněz nebo jsi dokonce lichvařil na újmu utiskovaných?✱ — Neodcizil jsi něco pod záminkou, že tím sobě jen vynahrazuješ utrpěnou škodu?✱ — Nepřipravil jsi někoho schválně nebo zaviněnou nedbalostí o jeho práva?✱ — Nepůjčil sis nebo nekoupil něco s tím vědomím, že to nebudeš moci navrátit nebo zaplatit?✱

  Nechal sis nalezené peníze nebo jiné věci?✱ — Snažil ses náležitě najít jejich majitele?✱ — Přijal a nechal sis peníze nebo jiné věci od osob, jimž spravedlivě nenáležely, např. od dětí, dlužících osob apod.?✱ — Kupoval jsi, přijímal nebo přechovával u sebe ukradené věci?✱ — Nežádals jiné o peníze či majetek (nežebral) bez potřeby?✱ — Navrátil jsi vypůjčené věci v náležitý čas?✱ — Uděloval jsi dle možnosti ze svého jmění almužnu?✱ — Nezadržel jsi, nezkrátil, neodňal jsi někomu zaslouženou mzdu?✱ — Odváděl jsi náležitě své zákonité daně?✱ — Nahradil jsi svědomitě majiteli nebo řádným dědicům odcizené, nespravedlivě zděděné jmění?✱ — Nejsi vinen tím, že nemůžeš zaplatit své dluhy nebo vůbec vyplnit povinnost náhrady?✱ Stalo se to úmyslně, lstivě, s úmyslným porušováním zákonů nebo lehkovážností a nesvědomitou nedbalostí?

 2. Na cizím majetku škodu učinil nebo se účastnil v nespravedlnosti jiných lidí

  Uškodil jsi někomu úmyslně nebo svou vinou na majetku, stavení, polích, lukách, zahradách, lesích, úrodě, nářadí, dobytku apod.?✱ — Nebo jsi mu uškodil v řemesle nebo umění, špatnou prací, — přehnanými požadavky, — zaviněnou nedbalostí, — (velkým) pomlouváním, nactiutrháním?✱ — Nepřivlastnil sis svévolně majetek svého zaměstnavatele?✱ Neodnášel jsi ze zaměstnání pro osobní potřebu věci, které ti nepatřily?✱ — Nevydával jsi nepravé (padělané) a falešné peníze✝️, nevydal jsi nepravé (falešné) listiny✱? — Nezačal jsi nespravedlivou vážnou při a nepokračoval jsi v ní?✝️ — Neradil jsi k ní jiným? Nechtěl jsi uplatit soudce nebo jsi je skutečně uplatil?✝️ — Nedal ses uplatit od jiných,✱ — nespáchal jsi nějakou nespravedlnost pod záminkou, že i jiní dělají podobné věci? — Nepodvrhoval jsi dokumenty/průkazy, abys jiným škodil nebo pro sebe neoprávněně něco získal?✱ — Nezatajoval jsi závěť a vyplnil jsi ji?✱ — Snad jsi někomu nevědomky nebo zanedbáním svých povinností učinil časnou škodu?✱ — Nepovyšoval jsi k nějakému úřadu lidi neschopné?✱ Nebyl jsi nedbalým správcem cizího majetku?✱ — Překazil a odvrátil jsi dle povinnosti a možnosti škodu od jiných?✱

  Neporoučel jsi ničeho nespravedlivého, nechválil, neradil, nebral jsi v tom podíl?✱ Jakým způsobem? K jaké škodě svého bližního?

 3. Hříšně žádal cizí majetek

  Nepřál sis nebo nezamýšlel podvést jiné, něco jim odcizit, jiné o majetek, úřad, známosti apod. připravit?✱ Nebo jim jiným způsobem uškodit?✱ Jejich majetek k jejich škodě bezprávně spravovat, jej zadržet, mít účast v cizích hříších?✱ — Odevzdával ses do vůle Boží při svém skrovném bohatství, ve své chudobě, v ztrátě svého majetku? — Nebo jsi byl i v zámožnosti přece nespokojený a lakomý?✱ — Nepůsobila v tobě tato lakota závist a nepřízeň k jiným lidem?✱

  Navrátil jsi neoprávněně nabytý majetek či vynahradil způsobenou škodu?✱ Vyhledával jsi radu a poučení u svého zpovědníka v pochybnosti, zdali a co, komu a jakým způsobem bys měl vynahradit a navrátit?

Osmé přikázání: Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.

Pomluvou hřeší ten, kdo vypráví o smyšlených chybách a vadách bližního nebo jeho skutečné chyby a vady přehání. Pomluva je tedy zároveň i lží.

Nactiutrháním hřeší ten, kdo za nepřítomnosti bližního bez potřeby vyjevuje jeho skutečné chyby nebo vady, o kterých není obecná známost.

Obdobně jako u krádeže, jsou i pomluva či nactiutrhání těžkým hříchem, bylo-li dobré jméno bližního značně poškozeno nebo vznikla-li mu jejich následkem nějaká značná škoda. Hříšník je nadto povinen se postarat o to, aby dobré jméno bližního, které svým hříchem poškodil, opět napravil. Vznikla-li bližnímu kvůli pomluvě či nactiutrhání ještě nějaká časná škoda, je i tu hříšník povinen nahradit.

Zpytuj se, zdali a jak ses proti tomuto přikázání prohřešil:

 1. Křivým svědectvím

  Vydal jsi někdy křivé svědectví před soudem?✝️ — Před duchovní nebo světskou vrchností?✝️ — Ústně nebo písemně, — k prospěchu nebo ke zkáze svého bližního? — Jaký nespravedlivý prospěch nebo jakou škodu to mělo za následek? — Svedl jsi nebo ses snažil někoho svést ke křivému svědčení?✝️ — Neporušil jsi listy, psaní, písemnosti, vysvědčení, pečetě nebo jsi pravé listiny ke škodě jiných neprávně zatajoval?✱ — Neváhal jsi vydat svědectví o pravdě, když jsi k tomu byl právem vyzván?✱

 2. Podvodným smýšlením a podvodnou řečí

  Nepřetvařoval ses, jako kdybys v srdci choval přátelství, spravedlnost, lásku a pobožnost?✱ — Neříkal jsi slovy něco jiného, než o čem jsi byl přesvědčen?✱ — V jakých záležitostech? — Neznesvářil jsi přátele zlomyslným poštváváním?✝️ — Nezjevil jsi nelaskavě a bezprávně tobě svěřená tajemství?✱ — Neměl jsi bez dostatečné příčiny svého bližního ve velikém podezření?✱ — Koho? — Proč? — Nesdílel jsi své bezdůvodné podezření s někým dalším?✱ — S kým? — Jaké škody jsi tím bližnímu způsobil? — Nehaněl jsi zbytečně a nepodloženě nebo z nelibosti, závisti a nenávisti chování bližního?✱ — Nepřisuzoval jsi jeho chvalitebnému jednání zlé úmysly a záměry?✱ — Neslídil jsi snad zvědavě a zlomyslně po jeho chybách a slabostech?✱ Proč? — Neradoval ses z jeho poklesků?✱ Z kterých?

  Nedopustil ses lži?✱ — Jak často? — Koho jsi obelhal? — S jakým úmyslem? — Stalo se to i ve zpovědi? — Způsobil jsi lží někomu škodu, mrzutost, zarmoucení, zlobu?✱ A jakou?

  Nezjevil jsi bez dostatečné příčiny sice skutečné, ale ještě tajné chyby bližního?✱ Nebo jsi lživě takové věci roznášel, tj. pomlouval?✱ — U kolika a u kterých osob? Z jakého úmyslu? S jak možnou nebo skutečnou škodou na cti, majetku nebo budoucnosti pomlouvaného nebo jeho rodiny? — Nepřivedl jsi snad do zlé pověsti i své představené, duchovní nebo světskou vrchnost nebo celé osady?✝️ ️ — Nezlehčoval jsi je?✱ — Nepodkopával jsi úmyslně nebo lehkovážně jejich vážnost u poddaných?✱ — Uvěřil jsi rád a lehce utrhačným, zlým řečem? A také jsi je rozšiřoval?✱ — S jakou asi škodou toho, jemuž bylo na cti ublíženo? Neposlouchal jsi nactiutrhání a pomlouvání s vnitřním zalíbením?✱ — Nezavdal jsi k tomu příčinu schválně pronesenou otázkou nebo poznámkou?✱ Měl jsi rád takové hovory a připouštěl takové věci?✱ — Hleděl jsi svému bližnímu dle napomínání svého svědomí a zpovědníka čest zase všemožně nahradit, jakož i škodu, kterou jsi mu těmito hříchy způsobil?✱ — Hleděl jsi hájit a zachovat čest svého bližního?✱ — Překazil jsi nactiutrhání?✱ Vyvrátil jsi pomluvy?✱

3. O pěti přikázáních církevních

Církev je na zemi na místě Božím. V ní Bůh žije a vládne, skrze ni podává Kristus všem pokolením po všechny časy milosti a zásluhy svého vykoupení. Sám Bůh zajisté praví k vyvoleným, na nichž jeho Církev, tato nová, věčně podivuhodná stavba jeho lásky, jako na dvanácti sloupech je zbudována: Jako mne poslal Otec, i já posílám vás. — Kdo vás slyší, mne slyší. A kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kdo pak mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mne poslal. — Kdo pak Církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán. [1]J 20,21 — L 10,16 — Mt 18,17. — Zpytuj tedy bedlivě, zdali a s jak velkou vnitřní vírou a věrností jsi Církev poslouchal. — Patero všeobecných přikázání církevních, jež ti budou z tvého mládí ještě ze školy bezpochyby dobře známa, je zkušební kámen tvé povinné poslušnosti. Následují zde vždy s několika otázkami k doplnění zpytování tvého svědomí.

 1. První přikázání: Zasvěcené svátky světit.

  Zasvěcenými svátky jsou pro celou Církev: Hod Boží vánoční (25. prosince), Oktáv Narození Páně (1. ledna), Zjevení Páně (6. ledna), Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna), Neposkvrněného početí Panny Marie (8. prosince), sv. Josefa (19. března), sv. apoštolů Petra a Pavla (29. června), Všech svatých (1. listopadu).

  Na základě rozhodnutí místních biskupů však může být tento obecný seznam v různých zemích nebo diecézích zúžen či rozšířen. V případě pochybností se dotaž zpovědníka.

 2. Druhé přikázání: V neděli a zasvěcený svátek slyšet pobožně celou mši svatou.

  Hříchy, kterými se tato přikázání obyčejně přestupují, jsou uvedeny již výše při zpytování o třetím přikázání Božím. Můžeš se ale i zde poněkud zastavit a zkoumat, zdali ti nic neušlo, nebo můžeš alespoň ještě jednou vzbudit lítost nad všemi přestupky, jimiž ses provinil proti těmto přikázáním.

 3. Třetí přikázání: Zachovávat ustanovené posty.

  Zjišťoval jsi náležitě, v které dny se máš postit?✝️ Když jsi byl na rozpacích, zdali jsi povinen se postit, hledal jsi rady u duchovního správce nebo svého zpovědníka?✝️ — Neopomněl jsi lehkovážně toto církevní přikázání?✝️ Nebo jsi ho haněl, tupil a jeho přestupováním dal jiným pohoršení?✝️

  Jakým způsobem a jak často jsi jej přestoupil? Nejsi též vinen, že bylo přestoupeno jinými?✝️ A jak vinen? — Nevařil jsi jiným lidem vázaným postem masité pokrmy v postní dny?✝️ A z jakého úmyslu? — Dodržel jsi vždy povinný půst před sv. přijímáním?✝️

 4. Čtvrté přikázání: Alespoň jednou za rok se vyzpovídat.

 5. Páté přikázání: Alespoň v čas velikonoční přijmout svátost oltářní.

  Církev si přeje, aby věřící často, zvláště ale o velkých slavnostech v roce nebo krátce před nimi, byli očištěni a obnoveni přijetím svátosti svatého pokání a přicházeli ke stolu Páně a měli účast v požehnané večeři jeho lásky. Proto nám tak často v roce nabízí milosti odpustků, aby nás tímto jemným způsobem pozvala a přivedla k pramenu blaha, k svatým svátostem. Přece však požaduje jen to, co je nevyhnutně potřebné, když velí a přikazuje, aby její věřící alespoň jednou do roka očistili své svědomí ve zpovědi a alespoň jednou následovali hlas věčné lásky a tělo Páně, tuto sladkou manu věčného života, tento drahý závdavek svého budoucího vzkříšení, hodně a radostně přijali.

  Abychom ale splnili církevní přikázání, musíme velebnou svátost oltářní přijmout 1) v čase velikonočním (od Popeleční středy do Seslání Ducha svatého), 2) hodně, tj. nejsouce obtíženi alespoň žádným těžkým hříchem.

  Nevynechal jsi bez důležité příčiny zpověď přes celý rok?✝️ — Přijal jsi hodně v čase velikonočním nejsvětější svátost oltářní?✝️ — Nepřistoupil jsi k stolu Páně, vědom si těžkého hříchu?✝️ Snad po úmyslně neplatné zpovědi?✝️ — Šel jsi někdy i mimo to v roce ke svaté zpovědi, zvláště když tě k tomu zpovědník usilovně naváděl a nic ti v tom nepřekáželo?

4. Otázky k různým profesím

Dělník, řemeslník

Jako dělník či řemeslník se zvláště ptej, zda jsi ze sobectví a zištnosti nepracoval v neděli a ve svátek a nezanedbával bohoslužby?✝️ — Neponechal sis z práce něco z cizího majetku?✱ — Nepřipravil jsi ze závisti a úskočně jiné o práci nebo známosti?✝️ — Neukončil jsi práci podvodně navzdory ujednané smlouvě?✱ — Nevyráběl jsi věci, o kterých jsi věděl, že budou zneužívány ke zlému?✱ — Nežádal jsi za svou práci větší plat, než bys po právu a slušnosti zasluhoval?

Obchodník

Jako obchodník se kromě toho zpytuj, zda jsi šidil v míře a váze?✱ — Neprodával jsi falešné zboží jako pravé?✱ S jakou škodou pro kupce? — Neprodával jsi své zboží za přemrštěné ceny?✱ — Nejednal jsi v obchodních záležitostech nepoctivě?✱ — Nezanedbal jsi při svém obchodu zcela spasení své duše?✝️

Hospodský

Jako hospodský se kromě jiného ptej, zda jsi nešidil nápoje, nečinil na některém hostu nesvědomité požadavky?✱ — Podporoval jsi známé opilce v opilství a naléval nad míru i takovým lidem, o nichž jsi věděl, že opilstvím uvádějí své hospodářství vniveč?✝️ — Dovoloval jsi mladistvým alkohol a hazardní hru, lákal je k tomu, byl jim k tomu nápomocen?✱ — Dopřál jsi zhýralým osobám obydlí nebo je vzal schválně k hanebným činnostem do služby?✝️ — Mlčel jsi k rouháním a oplzlým řečem, trpěl jsi necudné žerty a písně, nebezpečné tance?✱ — Nebo jsi je i sám zaváděl?✝️ — Zdali jsi to nebo ono připustil v zapovězeném čase (doba adventní a postní)?✝️ — Nečinil jsi ze zištnosti nebo lhostejnosti k církevním zákonům svým hostům zachovávání nařízeného postu nemožným?✝️

Zemědělec

Tím způsobem ať se i zemědělci zvláště zpytují, jestli a proč svému sousedu na poli neuškodili?✱ — Jestli na vrchnost, na daně, počasí apod. kleli?✱

Právník

Právníci ať se zpytují, zda ze zištnosti nebo náruživosti vybízeli k nespravedlivému souzení se nebo proti svému svědomí přijali nabídnutá zastoupení ve zjevně nespravedlivé věci a přitom schválně zákon obcházeli a rušili?✝️ — Zda nevědomostí, nedbalostí nebo nepoctivostí nevydali v nebezpečí spravedlivou věc svých chráněnců?✝️ — Zda nejsou povinni nahradit nějakou škodu?✱

Lékař

Podobně ať se lékaři zpytují, zda zaviněnou nevědomostí, neschopností a nedbalostí neuškodili nemocným, kteří se do jejich péče svěřili?✱ — Zda svou práci vykonávali pozorně, jak odpovídá jejich odpovědnosti, a nebyli pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek?✱ — Zda mají svědomitou péči o posluhování chudým, jsou-li za to placeni?✱ — Zda, třeba by za to nebyli placeni, nenechali chudých nemocných v nejvyšší nouzi, ačkoliv jim bez namáhání a značných obětí mohli svým přispěním lehce pomoci?✝️ — Zda z ohledu na lidi nebo z náboženské netečnosti bez potřeby dovolili požívání masitých pokrmů v postní den nebo opominutí bohoslužby v neděli a svátek?✝️ Zdali se dle církevního [1]Již r. 1215 na dvanáctém všeobecném, tj. na čtvrtém lateránském sněmu se lékařům uložila povinnost, aby se starali i o duševní blaho jim svěřených nemocných. Sněm totiž praví v Can. 22: „Poněvadž nemoc těla má svůj důvod někdy v hříchu, lékaři nechť se o to starají, aby duchovní lékaři byli povoláni, aby, když postaráno o duchovní blaho nemocných, dali s větším prospěchem potřebné léky k uzdravení tělesnému.“ zákona starali o to, aby jim svěření věřící nemocní včas byli dle potřeby zaopatřeni žádanými sv. svátostmi?✝️ — Nebo nemocným a jejich příbuzným bránili potřebné duchovní pomoci vyhledávat?✝️ — Zda jiným lidem neradili užívat prostředků, které se nesrovnávají se svědomím, nebo neposkytli jiným osobám prostředky, aby se zničily přirozené následky jistých hříchů (antikoncepce, potratové pilulky, interrupce, sterilizace, apod.)?✝️ — Nespolupracovali při umělém oplodnění nebo k němu neradili?✝️ — Opomenuli své pacienty a osoby vyhledávající u nich radu od těchto skutků všemožně odrazovat?✝️ — Zda neměli účast na usmrcování osob za účelem darování životně důležitých orgánů?✝️ — Zda neschvalovali nebo dokonce nevykonávali tzv. euthanasii či k ní mlčeli nebo od ní neodrazovali, když nad ní někdo uvažoval?✝️ — Zda neschvalovali nebo neomlouvali zvrácený způsob sexuálního jednání (např. sodomii)?✝️ — Zda, byť za účelem lékařského vyšetření, nenabádali lidi k masturbaci?✝️

Voják

Vojáci ať se mimo jiné ptají, zda neporušili nějak složenou přísahu?✝️ — Zda nezanedbávali svých křesťanských povinností, ačkoliv jim v tom služba nevadila?✝️ — Zda sobě, vymlouvajíce se na svůj stav, nedovolovali jistých zlých skutků a ani za hříchy je nepokládali?✱ — Zda se při blízkém nebezpečí života, např. před bojem, dle možnosti zpovídali nebo alespoň dokonalou lítost nad svými hříchy vzbudili?✝️ — Zda se dokonce naopak právě v takovémto osudném a trudném čase všemožné lehkovážnosti a hříšnému hýření neoddávali?✝️

Řidič

Řidiči ať se ptají, zda neřídili se sníženými schopnostmi (vlivem alkoholu, při nadměrné únavě, zhoršeném zraku, …), příliš riskantním způsobem?✱ — Zda se chovali slušně k ostatním účastníkům provozu? — Zda poskytli pomoc druhým, kteří ji potřebovali?✱ — Zda nahradili škodu na cizím majetku, kterou svým řízením zavinili?✱

Tímto a podobným způsobem ať se i každý jiný o povinnostech svého stavu zpytuje.

Poučení o generální zpovědi
a zpovědní zrcadlo
vyjde brzy i v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

více informací zde