Zpovědní zrcadlo ke zpytování svědomí

Úvodní slovo ke zpovědnímu zrcadlu

Zpovědnice

Nejsvětější vůle, slovo a přikázání Boží, jak dokládá apoštol Páně sv. Jakub (Jk 1,23–25.), je jako zrcadlo, které nám ukazuje naši pravou podobu, stav našeho svědomí. Duše kající musí proto nahlédnout do tohoto neomylného zrcadla, aby viděla, zda má na sobě skvrny a pohromy, zároveň ale i poznala onu novou podobu, jakou má sv. zpovědí a pokáním získat. K tomu cíli a konci se ti podává následující zpovědní zrcadlo.

Nahlédni do něho, drahý křesťane, zpytuj své hříchy!

Pokud jsi na této stránce poprvé, můžeš před samotným zpovědním zrcadlem také navštívit poučení o svátosti pokání.

Zpovědní zrcadlo

zobrazit celý obsah zpovědního zrcadla

Všeobecné zpytování svědomí

Jest cesta, která zdá se člověku správná, ale konec její ke smrti vede. Př 16,25.

Nezdála se mně snad i cesta mého dosavadního pokání být pravou, ačkoliv byla snad ve skutečnosti bludná a záhubná?

Kdy jsem byl naposledy u svátosti pokání? Jaká byla tenkrát má zpověď? Nebyla snad mou vlastní vinou nedokonalá? Byla platná?

Jak jsem vůbec zpytovával své svědomí? — Jak jsem se zpovídával? — Jaká byla má lítost? — Jak opravdové a účinné bývalo mé předsevzetí k polepšení života? — Jakou práci jsem vykonal, jakých prostředků jsem užíval, abych alespoň poněkud polepšil svůj život? — Jak jsem užíval těch prostředků, které mi můj zpovědník nařídil nebo poradil? — Jak jsem vykonal mně uložené pokání? — Mám v sobě nějaký hříšný návyk? Od kdy? Učinil jsem mu od své poslední zpovědi nějakou přítrž? — Varoval jsem se dle možnosti nejbližších nebezpečí a příležitostí ke hříchu? — Uškodil jsem někomu na těle nebo na duši, na cti, dobrém jménu nebo majetku? — Hleděl jsem učiněnou škodu zase dle možnosti nahradit? — Smířil jsem se s těmi, které jsem snad urazil? — Nežiji s někým v nepřátelství?

A kterých hříchů jsem se od své poslední zpovědi dopustil? — V čem jsem se polepšil? Do jakých hříchů zpět klesl? Z jakého důvodu jsem do nich zpět klesl?

Ach, je tomu již tolik let, co se zpovídávám, — zpovídávám se tak často do roka, změnil-li se za tu dobu můj život? — Jakého ovoce, duchovního užitku mám z tolika svatých zpovědí?

Chtěl bych v nynějším stavu svého svědomí umřít? — Mohl bych dnes před soudnou stolici božskou směle přistoupit?

Zpovědní zrcadlo sepsal Karel Fr. Průcha, rektor pražského arcibiskupského semináře.
Upravil, rozšířil a doplnil Pavel Augustin a R. D. Radim Tutr.

Zpovědní zrcadlo spolu s
poučením o generální zpovědi
vyšlo v knižní podobě

Kniha zpovědní zrcadlo

koupit můžete zde